Ниигэм 10 feb 2021 218

Баргажанай Адаг нютаг бог шоройһоонь сэбэрлэгдэхэ

 Баргажанай Адаг нютаг шадархи бог шоройн газар усадхалгын харалганда бэлдэлгэ эхилэнхэй. Энээн тухай  Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин  яаман мэдээсэнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар 180 000 тонно бог хаягдажа,  нютагай зон орёо байдалда ороод байна. Хэдэн жэлэй туршада бог шорой суглуулагдажа, тэрэниие усадхаха арга боломжо  үгы байба. Саг болоод лэ тэндэ түймэр табигдажа, хорото утаан ажаһуугшадта, оршон тойронхи байгаали муу нүлөө үзүүлнэ.

Мүнөө харалганай бүхы дансанууд бэлдэгдэжэ эхилэнхэй. Хэлсээн баталагдажа, 2022 оной ноябрь һарада бүхы ажал дүүргэгдэхэ ёһотой", -  гээд Буряад Уласай Байгаалиин талаар сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Наталья Тумуреева хэлэнэ.

«Экологи» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Сэбэр орон» гэһэн программын ашаар бог шоройн газар усадхаха талаар ажал ябуулагдаха болоно.

Фото: egov-buryatia.ru