Ниигэм 10 feb 2021 349

Буряад Уласта үбэлжэлгэ түлэг дундаа

Үнгэрһэн жэлдэ уларилай шэнжэ ехэ зохид байжа, хүдөө ажахынхид эбэртэ бодо малдаа хүрэхөөр, 394000 тонно үбһэ тэжээл бэлдэһэн байна. Энэнь  байгша үбэлые дабахада хүрэхэ ёһотой. 
Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэдэй тодорхойлһоор, 2020 оной ноябриин 1-эй байдалаар 368600 толгой эбэртэ бодо мал, 296000 хони ямаан, 51600 толгой адуун тоологдоно. Тэдэнэй 51900 толгой  хүдөө ажахынуудта тэжээгдэнэ. Энэнь хамтын тоогой оройдоол 14 % бүридүүлнэ.

Үмсын болон хамтын ажахынуудта бүхыдөө 682000 тонно үбһэн, 18000 тонно сенаж, 48000 тонно һолоомо, 20700 тонно силос бэлдэгдэһэн байна. Үбһэ тэжээлээр дуталдаха ушарнууд бүридхэгдөөгүй. Аймагуудай хүдөө ажахын таһагуудай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, үнгэрһэн намар Түнхэнэй аймагта нэгэ толгой малда - 20,7 , Ивалгада – 12,7, Баргажанда – 12,9, Захааминда – 8,3 центнер тэжээл бэлдэгдэһэн байна. Харин Ахада – 3,1, Хоридо – 7,6 центнер тэжээл хуряагдабашье, тэндэхи зон арга шадалаараа эбэртэ бодо малайнгаа үбэлжэлгэ үнгэргэнэ.

Фото: pixabay.com