Ниигэм 10 feb 2021 213

​ Сагаалганай заншал сахия

© фото: Анна ОГОРОДНИК

 Хүн зониие хүлгүүлһэн түмэр хулгана жэлнайшье ходорхонь. Үхэр жэлэй үүгэнэйн дуулдаба. Халдабарита хорон үбшэн диилдэжэ эхилбэ хэбэртэй. Тиимэһээ хүн зоной һанаан нэгэ заа амарба гү, али хара гэрэйнгээ дүрбэн хана соо һуужа хашартай болобо гү, ама хамараа таглажа эсэбэ гү? Хүн зомнай яажа, ямар найдалтайгаар Шэнэ жэлээ угтахань гээшэб гэжэ хоёр жэлэй уулзуурта һонирхобобди.

Владимир Бадмаев, Хойто-Бэе:

- Заншалаараал сагаалхабдил даа. Орон хангайдаа мүргөөд, гал заяашадаа үргөөд лэ сагаалхабди. Үхибүүд ерэжэ сагаалха. Хүгшэн эжыгээ сагаалхабди. Мүнөө жэл хурайхайтандаа ошохогүйбди, энэ халдабарита үбшэнһөө зүрхэ алдана. Үсөөхэн залуушуул кафедэ хатуугүйгөөр һуухабди гэнэ һэн. Һургуулидаа һурагшад анги ангяараа өөһэд өөһэдынгөө таһагуудта февралиин 15-һаа 19 болотор сагаалха. Һургуулида булта тарилга хүүлэнхэйбди, бараг үнгэрхэ бэзэ гэжэ найданабди. Түрэлхид лэ мүнөө ерэжэ хабаадахагүй. Сагаалаагүй болобол, шабинарнай заншалаа алдахал даа.

Светлана Батуева-Урбанеева, Мухар-Шэбэр:

- Бүтүү үдэшэ бурханаа дэлгэжэ, тахилаа түхеэрдэгбди. Эртэ бодожо, галаа түлижэ, зулаа бадараажа, үргэл мүргэлөө ёһотоорнь хэдэгбди. Гэртээ заншалаараа сагаалхабди. Нэн түрүүн эсэгэеэ, эжыгээ золгохобди. Манда эрэшүүлэй, удаань эхэнэрнүүдэй, үхибүүдэй сагаалха үдэрнүүд һубаридаг. Айлшадай бэлэгээ барихада, бэлдэһэн бэлэгээ харюу болгон баридагбди. Мүнөө хэр айлшад бууха юм даа, уряанайхиһаа үсөөн байхань лабтай. Зальбарбал тальбарха гэхэһээ заншалаараа һайнаар сагаалбал, энэ муухай үбшэ зоболоншье тальбарха бэзэ гэжэ найданаб.

Туяна Цыбикжапова, Сотниково:

- 5-6 сагаар бодожо, галаа түлеэд, бурхандаа мүргэдэгбди. Эгээн түрүүн үндэр наһатанаа амаршалдагбди. Түрүүлжэ Түмэн, Түгэд дүү хүбүүдни сагаалхаяа ерэдэг. Эхэнэрнүүд эрэшүүлэй хойно ерэдэг.

Владимир Бухаев, ДК «Авиатор», буряад дуунай “Амар сайн” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ:

- Заншалта ёһоороо гэр бүлөөрөө угтаад, февралиин 16-да 37-дохи һургуулиин һурагшадта Сагаалганай, Сагаан һарын гурим ёһо харуулжа, арадайнгаа үндэһэн наадануудта һургахабди. Тиихэдээ эб хамта наадахаһаа гадна, дуугаашье дуулалдажа, ёохороошье хатархабди, үреэлнүүдые сээжэлдэхэбди. Февралиин 27-до Исток болон Солдатска һууринуудай зондо хатар наадаяа дэлгэхэбди, эб хамта ёохорлохобди.

Елена Саганова, Түнхэн:

- Бидэ наранай хадын оройһоо бултайжа эхилхэдэ, газаагаа һангаа табидагбди. Хада бурхадтаа бултадаа мүргөөд, гэртээ орожо, гал заяашадаа хүртээдэгбди. Һүүлтэйнь өөдөө ама хүрэдэгбди. Урид эрэшүүл эртэ үглөөнһөө сагаалжа ерэдэг. Үдэһөө хойшо эхэнэрнүүд сагаалжа ябадаг.

Вероника Шаракчинова, Хяагта:

- Бидэ үглөөнэй 5 сагта бодоод, зулаа бадараагаад, һүөөр, сайгаар дээжэ үргөөд, дасандаа ошодогбди. 6 сагһаа 9 болотор Сиидэр-Һама хуралда һуугаад ерэгшэбди. 10 сагта эрэшүүл “Ганжуур” номой 108 боти гар дээрээ дэлгэжэ, нютагаа тойродог. Түүнһээл удаа сагаалжа эхилдэг.

Светлана, Сэлэнгэ:

- Маанад хүл дээрээ ябадаг лэ һаа, Бурхан бултыемнай тоолохонь гээд лэ, хуу булта хара эртэ бодоод мүргэдэгбди. Тиигээд лэ аха захатанһаа эхилжэ сагаалдагбди. 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК