Ниигэм 11 feb 2021 393

Буряадай эгээл гоё газарнууд

Буряад Уласай эгээл зохид, олон хүнэй анхарал татадаг 100 газарнууд тодорхойлогдоо.

Хоёр һарын туршада уласай ажаһуугшад эгээл гоё нютагуудые, амаралгын, аяншалгын талаар эрхим газарнуудые нэрлэжэ, хоёр долоон хоногой туршада зоной һанал хуряалган эмхидхэгдэһэн байна.

Энэ рейтингын эгээл түрүүшын һуури Кабанскын аймагай Дулаан газар эзэлбэ. Тэрэнэй түлөө 15000 үлүү хүнүүд дуугаа үгэбэ. Байгал далай шадархи энэ газарта зунай туршада амарагшад ехэ олоор ошодог. Уһаниинь дулаан, хүүгэдтэ ехэ һайшаагдадаг гээд зон тэмдэглэнэ.

Сэлэнгын аймагай Тохой нютагһаа урагшаа оршодог Загастайн «Дэчин Рабжилинг» дасан хоёрдохи һуурида гараа. 1784 онһоо эхиеэ абаһан дасан шэнээр һэргээгдэжэ, 2014 ондо арамнайлагдаһан түүхэтэй.

Һанал хуряалгын дүнгүүдээр  гурбадахи һуурида Бабушкин хотодо тогтоогдоһон Маяк эзэлбэ.  1900 ондо эльһэн болон бетоноор шудхагдажа бүтээгдэһэн Маяк мүнөөшье болотор гэрэлээ носоожо, Байгал далайда ябадаг онгосонуудые хүлэежэ байдаг. Тэрэ 17 метр үндэр, 10 метр үргэн, дээшээ гараха гэшхүүрынь 15 метр ута юм.  

Харалганда хабаадаһан бусад газарнууд тухай тодорхой мэдээсэл ТопСтоБайкалТрэвэл.ру сайт дээрэ байна. 

Фото: ru.wikipedia, ADMKABANSK