Ниигэм 15 feb 2021 191

​Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай нэмэлтэ һуралсалай эмхи түрүүлээ

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Болбосоролой эмхинүүдэй Бүхэроссиин харалган-мүрысөөндэ Улаан-Үдын Октябрьска хороогой Дом творчества лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. 2020 оной августын 12-һоо декабриин 30 болотор бүхэроссиин мүрысөөн үнгэрөө. 2021 оной февралиин 12-то дүнгүүд согсологдобо. Бүхэроссиин мүрысөөнэй дүнгүүдээр Улаан-Үдын Октябрьска хороогой нэмэлтэ һуралсалай эмхи бүхы арадай һанал хуряалгада түрүүлһэн байна.

- Манай эмхи «Нэмэлтэ һуралсалай 400 эрхим эмхи» гэһэн номинацида түрүүлээ, бидэ хэмгүй баяртайбди. Ехэ ажал хэгдээ. Манай эмхи түрүүшүүлэй тоодо коронавирус үбшэнтэй тэмсэһэн эмшэдтэ туһа хүргэһэн байна гээд тэмдэглэлтэй. Нюураа хааха экрануудые бүтээжэ, ковидна госпитальда дамжуулһан байнабди, - гэжэ захиралай орлогшо Надежда Александровна хэлэбэ.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай болбосоролой эмхинүүд уригдаһан юм. 

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан