Ниигэм 15 feb 2021 332

​Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагай нютагууд шадар шононууд ябана

© фото: pixabay.com

Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагай нютагуудта шононууд дүтэлжэ,  тэдэниие хюдаха гэһэн шиидхэбэри аймагай захиргаан абаһан байна.

Дүрбэн шоно Шаралдай нютаг шадар хараһан байна. Тэдэнэр добтолхо хэбэргүйшье һаа, хүнүүдһээ айһан тэмдэг үзүүлээгүй. Удаань энэ һүрэг «МВ – Вектор» гэһэн агнууриин ажахын зүг руу ошоһон байна. Тэрэл үдэр зэрлиг арьятаниие адаглажа байха талаар ажал эмхидхэгдээ.

 Аймагай захиргаан шононуудые хюдаха гэһэн шиидхэбэри абаһан байгаа. Тэдэнэр 20 шоно бариха зүбшөөлтэй юм. Гэрэй амитадта гү, али хүнүүдтэ добтолһон гү, али нютагуудта дүтэлһэн арьяатаниие бариха зүбшөөл февралиин 28 болотор үгтэнхэй. 

Фото: pixabay.com