Ниигэм 16 feb 2021 159

Зарим аймагуудаар саһан орожо болохо


Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, февралиин 16-да улас дотор саһан орохогүй. Һүниндөө урда болон баруун урда аймагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Баруун хойноһоо һүниндөө һалхилха. Үдэрэй туршада зүүн тээһээ 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. 
Һүниндөө 28-33, зарим нютагуудаар 38-43, Байгал шадар, баруун урда, урда аймагуудаар 20-25 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, зарим нютагуудаар 20-25, урда болон баруун урда газарнуудаар 5-10 градус хүйтэн байха. 
Улаан-Үдэ хото саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 28-30, үдэртөө 15-17 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com