Ниигэм 16 feb 2021 414

Гусиноозёрск хотодо Дурасхаалай хүшөө нээгдэбэ

Февралиин 15-да Афганистанһаа сэрэгүүдые гаргалгын үдэр Ород гүрэн дотор тэмдэглэгдэбэ. Энэ ушараар Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрск хотын сквер соо Дурасхаалай хүшөө нээлгын ёһолол болобо.

Һүүлэй юһэн жэлэй туршада Гусиноозёрск хотодо Сэрэгэй Алдар Солын болон ажалай аша габьяагай нэрэмжэтэ хүшөө байгуулха талаар ажал ябуулагдаа. «Хотын зохид оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар энэ ажал дүүргэгдэбэ. 5 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн гаргашалагдаа. Буряад Уласай Сэрэгэй комиссариадай туһаламжаар сэрэгэй техникэ асарагдажа, табигдаа.

«Улаан Одон» ордёной кавалер Иса Теймуровой хэлэһээр:

Энэ газарта хүн зон олоор ерэдэг болохо гэжэ найданаб. Сэрэгэй албанда мордохо хүбүүд, эдир сэрэгшэдэй тоодо орохо эдиршүүл эндэ ерэжэ, тангаригаа үгэхэ, айл боложо байһан  залуушуул энэ дурасхаалай газарта хүндэеэ мэдүүлжэ байбал хэншье, хэзээдэшье мартагдахагүй.

Буряад Уласай Сэрэгэй комиссар Александр Трубников иигэжэ тэмдэглэбэ:

Эрэлхэг зоригтой сэрэгшэд – Ород Уласай эгээл ехэ хубитань гээшэ. Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнуудта илалта туйлагдахаһаа гадна, арад зоной дурасхаалда үлэһэн олон үйлэ хэрэгүүд болоһон байна».

Мүнөө Сэлэнгын аймагта Афган дайнда хабаадаһан 27 ветеран ажаһууна. Хойто Кавказда болоһон үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадалсаһан 21 сэрэгшэ тоологдоно. Үшөө тиихэдэ, бусад хэмжээнүүдтэ хабаадажа, Эхэ ороноо хамгаалһан эрэшүүл манай омогорхол болон байдаг, гээд нютагаархидынь тэмдэглэнэ. 

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy