Ниигэм 17 feb 2021 149

Буряад Уласай урда аймагуудаар 1 градус дулаан болохо

Буряад Улас дотор февралиин 17-до саһан орохогүй. Байгал шадарай хойто нютагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Үдэртөө зарим аймагуудаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Зүүн тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим тээгүүр һалхин 16 метр хүрэтэр шангадаха.
Һүниндөө 21-26, зарим аймагуудаар 31-36, Байгал шадар, урда, болон баруун урда нютагуудаар 15-20 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 9-14, урда болон баруун урда нютагуудаар 1 градус дулаан тогтохо. Хойто газарнуудаар 15-20 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 22-24, үдэртөө 9-11 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com