Ниигэм 18 feb 2021 438

Эмнэлгын шэнэ байшанууд ажалаа эхилбэ

«Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряад Уласта энэ жэлдэ фельдшерэй болон акушерэй 8 пункт,  эмшэнэй 7 амбулатори баригдаха.

Энээн тухай Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова мэдээсэнэ.

Баргажанай аймагай Яаригтада, Һүбэдэ, Зэдын аймагай Доодо Үшөөтэдэ, Түнхэнэй аймагай Хойто Голдо болон бусад хүдөө нютагуудта ФАП-ууд  бодхоогдохо түсэбтэй.

Яруунын аймагай Гүүндэдэ, Ивалгын аймагай Хойто Бэедэ, Посельедэ, Зэдын Доодо Торидо,  Доодо Бургалтайда амбулаторинууд байгша оной туршада баригдахань.

Үшөө тиихэдэ, Буряадай эмнэлгын 10 эмхинүүдэй байшанууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ, шэнэ хэрэгсэл, түхеэрэлгэнүүдээр, эд бараагаар гүйсэд хангагдаха болоно.

Үсэгэлдэр Захааминай аймагай Харасай, Үлэгшэн, Хуртага, Хамни, Бүргэ нютагуудта шэнэ ФАП-уудые нээлгын ёһолол болобо.  

Фото: Администрация МО "Закаменский район"