Ниигэм 18 feb 2021 289

​«Победа» авиакомпани Буряад Уласта ажалаа үргэлжэлүүлхэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, «Победа» авиакомпани Буряад Уласта ажалаа үргэлжэлүүлжэ, долоон хоногой дүрбэ дахин ниидэхэ юм.

Энээнһээ урид «Победа» авиакомпани Москваһаа Улаан-Үдэ хүрэтэр биледүүдые худалдахаа болёод байгаа. Бюджедэй тэдхэмжын ондо эмхидэ үзүүлэгдэһэн ушарһаа. Мүнөө хэлсээн баталагдажа, тус авикомпани Буряадта хүдэлхэеэ үлэбэ.

- Хэлсээн баталагдаа. Улаан-Үдэ-Москва, Москва-Улан-Удэ гэһэн шэглэлээр долоон хоногто үдэр бүри бэшэ, харин долоон хоногой дүрбэ дахин ниидэхэ. Мүнөө тэдэнэр биледүүдые апрелиин 1-һээ худалдажа эхилээ, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгын талаар орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ.

Фото: pixabay.com