Ниигэм 19 feb 2021 298

Үнгэрһэн һүни ехээр һалхилаа

Буряад Улас дотор һүниндөө саһан орохо, ехэ һалхитай, харгы дээгүүр хүр саһан сугларха. Үдэртөө зарим аймагуудаар багаханаар саһан орохо. Зүүн хойноһоо секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр, зарим тээгүүр 17-22 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. 
Һүниндөө 3-8 градус хүйтэн хонобошье, үглөөгүүр 13-18 градус хүрэтэр хүйтэрхэ. Үдэртөө 4-9, зарим нютагуудаар 11-16 хүйтэн, баруун урда талын газарнуудаар 2 градус дулаан болохо. 
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохо. Зүүн хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр, зарим сагта 18 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 4-6, үглөөгүүр 14-16 градус хүрэтэр хүйтэрхэ. Үдэртөө 6-8 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com