Ниигэм 19 feb 2021 511

Харгын дүримүүдые эбдэһэн 20 жолоошод элирүүлэгдээ

Саг болоод лэ Харгын аюулгүй байдал сахилгын гүрэнэй инспекциин сагдаанар шалгалта үнгэргэдэг гээшэ.

Үсэгэлдэр Улаан-Үдэ хотодо эмхидхэгдэһэн хэмжээнэй ашаар харгын дүримүүдые хазагайруулһан 20 жолоошод харюусалгада хабаадуулагдаа. Бүхыдөө 140 автоунаа шалгагдаба.

Иимэ шалгалтанууд ходо болохо. Жолоошод, харгын ябадалда хабаатай зон бүхы дүримүүдые сахихань шухала», - гээд  Буряадай ГИБДД-эйн мэргэжэлтэд һануулна.

Фото: УГИБДД по Бурятии