Ниигэм 22 feb 2021 462

Ажаллаха гү, амарха гү?

Дэлхэйн хэдэн гүрэнүүдэй ажаһуугшад һарын ажалай 33-36 сагһаа ехэ бэшээр хүдэлнэ. Энэ ушараар манай нютагаархид ямар һанамжатай байнаб гэжэ асуулта үнгэргэһэн байнабди

Зүүн зүгэй литын ёһоор шэнэ жэлэй үдэр Буряад Уласай ажаһуугшад амардаг заншалтай юм. Сагаалганай һайндэр байгша ондо гарагай 6-да тудаа. Тиимэһээ бидэнэр 3 үдэрэй туршада ажалһаа амарба гээшэбди. Харин хэдэн жэлэй саада тээ Ород Улас дотор 7 хоногой 4 үдэрыень ажаллаха, харин үлөөшэ гурбыень амарха гэһэн һураг суу гараа һэн. Дэлхэйн хэдэн гүрэнүүдэй ажаһуугшад һарын ажалай 33-36 сагһаа ехэ бэшээр хүдэлнэ. Энэ ушараар манай нютагаархид ямар һанамжатай байнаб гэжэ асуулта үнгэргэһэн байнабди.

Чингис Гыргенов, ГТРК «Бурятия» телекомпаниин найруулагша:

- Энэ ехэл һайн дурадхал гэжэ хэлэхэ байнаб. 4 үдэрэй туршада аша үрэтэйгөөр ажаллаад, мүн баһа һайнаар амархада, үлүү болохогүй һэн. 3 үдэрэй туршада амаралтатай байбал, газаа, зосоогоо ажалаа хэхэдэ, ехэ саг гаража үгэхэ болоно. Хүдөө талаар гаража амархада, загаһашалхада болохо. Мүнөө гараад ошохо гэхэдэшни, 2 үдэр бага шэнги. Хайшааб даа ошохо гэбэл, бүхэли үдэр харгыдаа һалгахаш. Һөөргөө баһал 1 үдэр харгыдаа. Харин амархадаа, нэгэ бүхэли үдэр үлэжэ үгэхэ болоно. Гоёл даа.

Валерий Батуев, наһанай амаралтада:

- Манай гүрэнэй ажаһуугшад амарха тумаа үшөө бага гэжэ байха. Ямар ехээр ажал хэжэ эсэбэ гээшэбибди? Яһала амарха саг байна ха юм. Долоон хоногой хахадыень шахуу амаралта болгоходоо, арад зон юу хэхэ юм? Минии һанахада, архи ууха, хуули хазагайруулха ушарнууд олон болохо. Жэлэй эхиндэ хахад һара шахуу, майн эхиндэ баһал 10 үдэр амаралта байна. СССР-эй үедэ бүхэли жэлэй туршада нэгэ гарай хурга даража тооломоор амаралтанууд байгша бэлэй. Хүршэ Хитадта амаралта гэжэ үгы шахуу. Тиимэһээ тэдэнэр амаргүй ехэ амжалта туйлана ха юм даа. «Ажал – жаргал» гэжэ арадай дунда хэлсэдэг мэргэн үгэ бии. Тиимэһээ би иимэ асуудал тон буруушаанаб. Амаралтада байбашье, мүнөөшье болотор саһа хамаашанаар хүдэлнэб. Мүнгэ олзо бэдэржэ ябана бэшэб - миин лэ бэеэ һамааруулнаб.

Анна Атанова, ГТРК «Бурятия» телекомпаниин сурбалжалагша:

- Мүнөө сагта олзоборилжо байһан салингыемнай энэ зандань орхёод, нэмэлтэ амаралтын үдэр гаргажа үгөө һаань, һайшаанаб. Үлүү гаража үгэһэн үдэрөө үри хүүгэдтэеэ үнгэргэхэ байнаб. Тиихэдэ өөрынгөө болбосорол дээшэлүүлхэ хэрэгтэ сагаа гаргашалхаб. Эхэнэр хүнэй гэртэхи ажал хэзээ дүүрэгшэ һэм даа. Хэхэ ажал олдоод лэ байха.

Баян Цыренов, Улаан-Үдын Захиргаанай хэблэлэй албанай мэргэжэлтэн:

- Мүнөө намда 3 үдэрэй амаралта үлүү болохогүй. Гэртэхинтэеэ багаар сагаа үнгэргэнэб гэжэ һананаб. Амаралтада дабхар 1 үдэр үгтэбэлнь, өөрынгөө дуратай ажалда бэеэ зорюулха һэм. Би гэрэл зураг буулгаха ехэ дуратай хүм. Энэ талаараа мэргэжэл шадабарияа дээшэлүүлгэдэ баһал анхаралаа хандуулха байгааб.

Гэрэлма Буянтуева, БГУ- ай аспирантурын таһагай мэргэжэлтэн:

- Тиимэ хуули манай гүрэндэ һаяын сагта абахагүйл даа. Харин үнэн дээрэ 3 үдэрэй туршада амаралтатай болобол, гэр бүлөөрөө хүдөө гаража гү, али уһа голой эрье ошожо, сэбэр агаараар амилдаг, спортоор бэеэ һоридог болохо һэм. Гол ажалайнгаа хажуугаар олзын хэрэг эрхилээд туршабашье дуратай байхаб.

Союна Бухаева, «Ариг Ус» телекомпаниин сурбалжалагша:

- Иимэ хуули баталагдабалнь, би тон дуратайгаар хүлеэн абахаб. Үлүү гараһан үдэрнүүдээ бэедээ дууһан зорюулхаб. Дүтынгөө зондошье анхарал хандуулна аабзаб. Ном һудар шудалха, уншаха, бэе махабадаа һорихо гэхэ мэтэдэ сагаа барахаб. Теэд нүгөө талаһаань харахада, тиимэ олон үдэр амаралта хэрэгтэй гээшэ гү? Эхин дээрэнь яһала дуратайгаар амархабди, харин хэдэн сагай үнгэрхэдэ, һонигүй болохо. «Ажал хээгүй һаа - ама хооһон» гэжэ дэмы хэлэдэггүй ха юм даа.

Баярма Хонхушкина, нарин тоологшо:

- Огто хорихо байнаб. Ямаршье сагта ажал хэһэн хүн хүндэтэй, нэрэ солотой байгаа. Аяар 3 үдэрэй туршада гэртээ хүн зон юу хэхэб? Болбосон түхэлтэй гэртэ байһан зондо бүришье һаа залхуутай болохо. «Ябаһан хүн яһа зууха» гэжэ урданһаа хойшо хэлсэдэгынь зүб гээшэ. Зарим зон тэрэ амаралтынгаа үдэрнүүдтэ үшөө нэгэ дабхар ажал бэдэрхэ. Тиигэжэ хэдэн тээшээ таһаржа байнхаар, гол ажалдань салингыень нэмээд, энэл ажалайнь хубаари үлөөхэ ёһотой гэжэ һананаб.

Тобшолол

Иигээд нютагаархидаараа хөөрэлдөөд байхада, олон һанамжанууд толгойдо ороно. Манай үбгэ эсэгэнэр малгайгаа үргэхэ забгүй ажалладаг байһыень бидэ мэдэнэ гээшэбди. Тиигэбэшье юумэн нэгэ хэмдээ байдаггүй - хүгжэдэг жаматай ха юм даа. Хэдэн хүнэй хүсөөр хэдэн үдэрэй туршада хэгдэдэг ажал мүнөө бүри хүнэй хабаадалгагүйгөөр бүтэдэг болонхой. Оньһото техникын хүгжэжэл байгаа сагта хүнэй хэхэ ажал үсөөн боложол байха. Арад зоной жэлдээ нэгэ дахин үгтэдэг амаралтынь үдэрнүүдшье һунаагдажа болохол. Тиихэдэнь бидэнэр холын хари газарнуудаар аяншалдаг болохобди гээд найдая. Харин мүнөө байгаа сагта иимэ хубилалта һаяар хүлеэхэмнай худал шэнги гү, али үльгэр мэтэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ