Ниигэм 20 feb 2021 202

​Хуушан монгол бэшэг хэрэглэхэ программа Монголдо байгуулагдаа

© фото: pixabay.com

Монгол Улас хуушан монгол бэшэг хэрэглэхэ компьютернэ программа байгуулһан тухайгаа дуулгаба.

Хуушан монгол бэшэг үдэр бүриин ажабайдалда хэрэглэхэ аргатай болохо гэжэ Монголой хэлэ шудалагшад Bolorsoft компанитай суг хүдэлжэ, «Тунгаамал» гэһэн программа зохёогоо. Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, оньһон хэрэгсэлдээ таараха клавиатура тодхожо, хуушан монгол үзэгүүдые хэрэглэн, хөөрэлдэхэ, бэшэлсэхэ арга олгогдобо.

Хуушан монгол хэлэн хадаа һаяын сагта Монгол гүрэндэ бэшэмэлэй хэлэн болгогдохо. Хуушан монгол бэшэг хүршэ гүрэндэ 2025 он болотор нэбтэрүүлэгдэхэ. XX-дохи зуун жэлэй эхин болотор монгол туургата бүхы арад хуушан монгол хэлэ хэрэглэдэг һэн. 

Фото: pixabay.com