Ниигэм 23 feb 2021 151

Жолоошодые амаршалга

Эсэгэ Ороноо хамгааалагшадай үдэртэ зорюулжа, Улаан-Үдэ хотын 42-дохи дунда һургуулиин эдир инспекторнууд жолоошодые амаршалба.

Үхибүүд сагдаанартай хамта харгыда шалгалтада гаралсажа, бэлэгүүдые жолоошодто барюулба. Гадна, алишье сагта харгыда ябахадаа бүхы дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гэжэ һануулаа.

Эдир инспекторнууд өөһэдынгөө хэһэн бэшэгүүдые, одонуудые, бэлэгүүдые үгэжэ,  халуун амаршалгануудые хэлээ.

Олон жолоошод ехэтэ баярлажа, харгын дүримүүдые сахилга – нангин уяалгамнай гэжэ найдуулаа.

Фото: пресс-служба МВД по Бурятии