Ниигэм 26 feb 2021 66

Багаханаар саһан орожо магад


Мүнөөдэр, февралиин 26-да Һүниндөө зарим аймагуудаар саһан орожо болохо. Үдэрэй туршада олон нютагуудаар саһалха. Зүүн тээһээ секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим газарнуудаар һалхин шангадажа, 14 метр хүрэтэр үлеэхэ. 
Һүниндөө 13-18, зарим аймагуудаар 23-28, зүүн хойто талаар 33 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 5-10, зарим тээгүүр 13-18 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо үдэрэй туршада багаханаар саһан орожо магад. Һүниндөө саһан орохогүй. Һүниндөө зүүн тээһээ, үдэртөө баруун хойто зүгһөө секундын 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 14-16, үдэртөө 6-8 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com