Ниигэм 1 mar 2021 429

​«Байгалай загаһашалалга-2021» Буряадта үнгэрхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Байгал шадарай аймагай Турка һуурин шадар «Байкальская Гавань» гэһэн газарта байгша оной 26-27-ой үдэрнүүдтэ «Байгалай загаһашалалга-2021» эмхидхэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулгада оролсохо гэбэл, мартын 22 болотор мэдүүлгэнүүдые оруулха хэрэгтэй. Дүрбэн хүнһөө бүридэһэн команда мүрысөөндэй хабаадахадаа, 7000 түхэриг түлэхэ болоно.

Байгша оной мүрысөөнэй шангай жаса баян. «Байгалай загаһашалалгын» гол шан 5 загаһашадай багтаха кабинатай «Север Фантом 650» гэһэн аэроглиссер «Север» компаниһаа автоприцептэй хэмжээ ябуулгада илагшадта барюулагдаха. Тиихэдэ арбадахи һуури хүрэтэр эзэлэгшэд шангууд үгтэхэ, урмашуулгыншье шангууд байха.

Загаһа бариха мүрысөөнэй айлшаар Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Дмитрий Дюжев бууха юм.

Тиихэдэ загаһа бариха мүрысөөндэ жэлһээ жэлдэ үхибүүд олоор хабаадана гээд тэмдэглэлтэй.

Үнгэрһэн жэлдэ тахал үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөөгүй гээд һануулнабди.

Тодорхой мэдээсэл vk.com/baikalfishing03, instagram.com/baikalfishing сүлжээндэ абахаар. Холбоо бариха утаһан: 8 (3012) 21-21-89 - ФГБУ "Главрыбвод", 8 924 355 77 70 – мүрысөө эмхидхэгшэд.

 

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК