Ниигэм 2 mar 2021 212

«Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын эрхим хүтэлбэринүүд» тодорбо

«Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын эрхим хүтэлбэринүүд» гэһэн 2020 оной  харалганай дүнгүүд гаргагдаба.

Энээн тухай тогтоолдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба.

Харалганай жасада 60 сая түхэриг хараалагдажа, шангай табан һууринуудые эзэлһэн хүтэлбэринүүдтэ дамжуулагдахань.

Буряадай аймагуудай дунда Сэлэнгынхид ехэ амжалта туйлажа, хамтадаа  6 сая 310 мянган түхэригтэ хүртэбэ. Бэшүүрэй аймагай эдэбхитэн 4 сая 670 мянган түхэригтэ хүртэжэ, ажалаа бүри эршэмтэйгээр ябуулха аргатай болобо.  Кабанскын аймагай ТОС-ууд 3 сая 790 мянган түхэриг шүүбэ.

Уласай харалганда хүдөө нютагуудта амжалтатайгаар ажалаа ябуулдаг 20 ТОС түрүүшын һуури эзэлжэ, 200000 түхэригтэ хүртэбэ. Тиихэдэ хоёрдохи һуурида Буряадай 43 ТОС гаража, тус тустаа 150000 түхэриг абаха болобо. 76 хүтэлбэри гурбадахи һуури эзэлжэ, 80000 түхэриг абаха. Шангай дүрбэдэхи һуурида  150 ТОС гаража, 60000 түхэригөөр урмашуулагдаба. Табадахи һуури  дэбисхэрэй олониитын 639 эмхиндэ олгуулагдажа, ТОС бүхэн 40000 түхэриг абахань.

Хотонуудай түхэлтэй посёлогуудай ТОС-уудай дунда эрхим табаниинь тодорхойлогдожо, мүн лэ тус тустаа 200000 түхэригтэ хүртэбэ. Нэрлэхэдэ Загарайн аймагай Заиграево посёлогой «Доверие ТОС, Баргажанай аймагай хотын түхэлэй «Усть Баргузин» посёлогой «Живи, село моё родное», Хойто Байгалай аймагай Кичера посёлогой «Вместе», Гусиноозёрскын «Арсалан» ТОС-ууд болоно.

Шангай хоёрдохи һуурида арбан, гурбадахи һуурида 12 ТОС гаража, саашадаа түсэблэһэн ажал хэрэгтээ мүнгэнэй тэдхэмжэ абаба. Дүрбэдэхи һуурида 16, табадахида 46 ТОС гараа.

Буряадай хото городуудай ТОС-уудай дунда аминдаа амжалта туйлагшад тодорхойлогдодог гээшэ. Эндэ Улаан-Үдэ хотын «Адис», «Исток» болон Северобайкальск хотын «Содружество» ТОС-ууд эрхимлээ. Хоёрдохи һуури гурбан, гурбадахи һуури табан ТОС-уудта олгуулагдаа. Дүрбэдэхи һуурида 8, табадахида 16 хүтэлбэри гараба.

2020 оной харалганда хамтадаа 1291 хүтэлбэринүүдһээ мэдүүлгэ ороһон байна. Тиин 1054 ТОС шангай табан һууринуудта хүртөө гэжэ хэлэлтэй.

«Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын эрхим хүтэлбэринүүд» гэһэн харалганай комиссиин гэшүүд амжалта туйлаһан ТОС-уудые амаршалжа, нютагайнгаа хүгжэлтэдэ горитой нэмэри оруулжа байһыень тэмдэглэнэ.

Зоной эдэбхи үүсхэлээр, арга шадалаар олон тоото хэмжээнүүд ябуулагдана – нютагаа бог шоройһоонь сэбэрлэхэһээ эхилээд, хүүгэдэй наадаха зохид талмайнуудшье, дугануудшье, спортын байшануудшье баригдана. Бэрхэ зоной хүсөөр нютагууд, аймагууд, Буряад Улас хүгжэхэ".

 

Фото: тосбурятия.рф