Ниигэм 2 mar 2021 308

​«Байкальская миля- 2021» Буряадта хүрэхэ дүтэлөө

© фото: tvoidv.ru

Байгша оной «Байкальская миля» гэһэн үбэлэй фестиваль тахал үбшэнэй хизаарлаһан хэмжээ ябуулгануудһаа боложо хубилгагдаһан байна. Хэмжээ ябуулгада хабаадагшад Байгалай мүльһэн дээрэ зай гаталхын түлөө Санкт-Петербург, Москва хотонуудһаа Буряад Улас хүрэтэр ерэхэ.

Февралиин 9-дэ дүрбэн команда Санкт-Петербургһаа гараһан байна. Февралиин 20-до хэмжээ ябуулгада хабаадаха бүхы 13 экипаж Москваһаа гараа. Тэдэнэр Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск болон үшөө олон хотонуудаар ябажа, мүнөө Новосибирскһээ нааша хамта гараад ябана. Тиихэдэ командануудай маршрудууд ондо ондоо байгаа гээд хэлэлтэй.

«Байкальская миля- 2021» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадагшад харгыда ябахаһаа гадна, эмхидхэгшэдэй даабаринуудые дүүргэжэ,  замай тэмдэглэлнүүдые хэнэ. Даабаринуудые дүүргэһэнэй түлөө командануудта баллнууд нэмэгдэхэ.

«Хабарай эхин баясуулна, газаа -18 хүйтэн. Харгыда гараһаарнай, энэ эгээл дулаан үдэр боложо байна. Энээнһээ урид -30-һаа дээшэ болоогүй», - гэжэ promoto.ru команда  Красноярскһаа дуулгана.

Буряадай ниислэл хото команданууд мартын 4-эй үдэшэ хүрэжэ ерэхэ. Мартын 5-да автоурилдаанай бүхы командануудые угталга эмхидхэгдэхэ.

Мартын 6-7-ой үдэрнүүдтэ Максимиха һууринда Байгалай мүльһэн дээрэ түгэсхэлэй урилдаанууд эмхидхэгдэхэ.

- Бидэ баһал даабаринуудые бэлдээбди. Хабаадагшад Танхай һууринда Байгалай биосфернэ дархан газар, Ивалгын дасан хүрэжэ, буряад арадай заншалта эдеэ хоол бэлдэхэ мастер-класста хабаадаха. Эдэ бүгэдэ тухай тэдэнэр өөһэдынгөө хуудаһануудта #БурятиябольшечемБайкал» гэһэн хэштег заажа, хөөрэхэ, харуулха, - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хэлэбэ.

Байгал далайн экосистемэдэ урилдаан хорото нүлөө үзүүлхэгүй гэжэ эмхидхэгшэд үгэеэ үгэнэ.

«Байкальская миля» гэһэн хэмжээ ябуулгада 13 экипаж 18 автоунаагаар хабаадана. Аяншалга тухай командануудай сүлжээнүүдтэ болон baikalmile.com. гэһэн сайтда харахаар.

Фото: tvoidv.ru