Ниигэм 2 mar 2021 443

​Буряадай ажаһуугшад ойн түймэр сарагшадай ажалда уригдана

© фото: РАЛХ

Буряад Уласта ойн түймэр сарагшадые, десантнигууд-парашютистнуудые халуун хаһада ажалда абаха талаар жэл бүриин хэмжээн эхилэнхэй. Энэ тушаалнуудта Улаан-Үдэдэ, Бабантын, Баргажанай, Бэшүүрэй, Захааминай, Кабанскын, Хойто Байгалай, Яруунын болон Хориин аймагуудта ажаһуудаг 21-һээ 50 хүрэтэр наһанай эрэшүүл уригдана. Тиихэдээ тэдэнэр сэрэгэй алба гараһан, бэеын тамирай талаар элүүр энхэ, хүнгэн бэшэ ажалда бэлэн байха ёһотой.

Түймэрэй аюултай хаһада Үбэр Байгалай хизаарай авиационно ойн харуулай түймэр сарагшад уласай бүхы аймагуудта, хэрэгтэй болоо һаань, гүрэнэй ондо можо нютагуудта хүдэлдэг. Тиихэдэ түймэр сарагшад түймэр унтараахаһаа гадна, һэргылэмжын ажал ябуулдаг, авиа-мониторинг хэдэг.

Ойн түймэр сарагшадай аюултай гэжэ ойлгохо хэрэгтэй.  Тиигэбэшье газар дэлхэйнгээ арюун агаар, ойн баялиг сахин хамгаалха гэһэн ажал хүндэтэйшье.

Бүхы асуудалнуудаар Үбэр Байгалай хизаарай авиационно ойн харуулай баазада болон авиа таһагта хандаха хэрэгтэй.

 

Фото: РАЛХ