Ниигэм 3 mar 2021 928

​Буряадһаа гарбалтай Сергей Зверев: «Сэрэгтэ ябаһанаа сэгнэдэгби»

© фото: Сергей Зверевэй дурадхаһан гэрэл зураг

Февралиин 23-да суута стилист Сергей Зверев (@ zverevsuperstar) өөрынгөө нюур-хуудаһанда сэрэ­гэй албанда ябахадаа буулгаһан фото-зурагаа та­бижа, олониие гайхуулһан байна. Тэрэнииень 47 мянга гаран хүн хаража, элдэ­бээр сэгнээ. Өөртэнь сэхэ хандажа, мүшхэлгэ хээ.

Сэрэгэй албан һайнаар нүлөөлөө

Түнхэнэй аймагай Гужар һууринһаа гарбалтай Сергей Зверев совет армида сэрэ­гэй алба гараһан намтартай. 1981-1983 онуудта агаарай сэрэгтэ алба хаагаа.

- Түрүүшын жэл­дэ буулгагдаһан зураг. Тиимэһээ сэрэгэй алба хааһан бүхы эрэшүүлые һайндэрөөрнь үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб. Өөрөө сэрэгтэ ябаһандаа, тон ехээр омогорходогби. Юуб гэхэдэ, минии хүгшэн аба Андрей Зверев Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадажа, Берлин хүрэһэн юм. Совет арми яһала һайнаар намайе хүмүүжүүлээ, түрэл гаралдаа гамтайгаар хандахые һургаа, - гээд, стилист абаһаар лэ мэдүүлнэ.

Сергей Зверевэй хэлэһээр, яагаад алба гара­набши, хүнһөө өөрһөөнь дулдыдаха. Заримашуулда сэрэгэй албан юугээрээшье туһалхагүй. Олон хүбүүдэй саашанхи ажа­байдалда һаад ушаруулна гэхээр. “Армиһаа бусаад, эгээл иигэжэ һанагша һэм. Удаань һанамжаяа һэлгээб. Бүхы юумэн ганса шамһаа дулдыдаха”, - гэжэ стилист мэдэрһэнээ нэмэнэ.

Айнгүй армида ошохыень залуу һүрэгтэ Сергей Зверев дурадхана. Оройдоол нэгэ жэл албанда ябадаг болоһые тэрэ онсолон тэмдэглэнэ.

- Һүүлэй үедэ дээдэ һургуулинуудта сэрэгэй ка­федранууд үрэ дүнтэйгөөр хүдэлдэг болонхой. Хэды тиигэбэшье сэрэгтэ ошохо хүбүүдэй тоо жэл бүри оло­шоржо байһандань баярла­маар. Манай үедэ хоёр жэл алба гарадаг байһан гэжэ мэдээжэ. Урдандаа бүри удаан алба хаадагые манай аха нүхэд дурсан ябадаг. Мүнөө һайн саг ерэнхэй. Һанахадаа, гэртээ хонходо­жо хөөрэлдэхэш, мүнгэнэй дууһахадань, тэрэл дороо картадашни түрэлхидшни эльгээхэ. Минии алба хааха үедэ ондоо саг байгаа. Хоёр һарадаа нэгэ дахин гэрһээ бэшэг абаад, тон ехээр баяр­лахаш. Мүнгэ алтагүй ходо­доо ябахаш даа. Амаршал­гын хоёр открытка няагаад, дундань гурбан түхэриг хээд, гэрһээшни эльгээхэ. Бэшэг шалгагшад олодоггүй һэн. Хоёр жэлдэ би оройдоол гур­бан иимэ бэшэг абааб. Нюур ба гартаа түрхихэ крем аба­хаш, шүдөө угааха паста ходо хэрэгтэй болоод байха, мүн шүдэнэй нэгэ щётко хоёр жэ­лэй туршада хэрэглэхэгүйш. Хаа-яа амтатай юумэ абажа эдихэш, - гэжэ Сергей Зве­рев энеэбхилэн хөөрэнэ.

Ерээдүйнгөө түлөө тэмсээ

Сергей Зверевэй алба хэһэн дивизиин командир сэрэгшэдые угаа зохидоор бэлдэлгэ хэдэг байгаа. Сти­листын хэлэһээр, команди­рынь үдэр бүри “таанадые тэндэ хэншье хүлеэнэгүй” гэжэ хэлэжэл байгша һэн.

- Армида ошоходоо, түбэй салондо ажалтай байгааб. Намайе албанда үдэшэхэдөө, шамайгаа хүлеэхэбди гэжэ байгаад эльгээгээ һэн. Бусаһаар лэ хүдэлмэридөө орохоб гэжэ һанаад ябааб. Ко­мандирай дахин-дахин дабта­хадань, сухални хүрэдэг боло­шоо, - гэжэ стилист хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Командирай зүб хэлэһыень гэртээ бусаад, залуу Серёжа ойлгоо. Үнэхөөрөөшье, дуратай ажалдаа гүйжэ ошоходонь абаагүй. Ондоо хүн орон­донь хүдэлжэ байгаа. Гэхэ зуураа, сэрэгэй албанда хүн ухаагаар муудаад ерэдэг юм гэжэ тэндэхи танилнуудынь нюуртань хэлээ. Бүхы юумэ­ниинь зосоонь урбалдаад, ямаршье ажал хэхэгүйб гээд, олон үдэр ябаһан байна.

- Ехэл муудааб. Хэды үдэр уруу дуруу ябаһанаа һананагүйб. Тиигэжэ бай­тараа, яагаад үһэ заһагшын мэргэжэлээр училищида һураһанаа, зобожо ябаһанаа дурсааб. Юуб гэхэдэ, энэ мэргэжэл олохын түлөө үглөө эртээнһээ бодожо, гэрһээ гарахаш. Удаань хүйтэн автобусто һуугаад ябахаш, хаа-яа тэндэнь багтахагүйдөө ябагаар дарадаг һэм. Гээгдээд ерэ­хэдэшни, үглөөгүүр 4 ча­ста бодыш гэжэ багшанар һургаха. Автобус ябаагүй, хожомдооб гэһэн шалтаг ба­рижа нэгэшье үдэр хэшээлээ гээгээгүйб. Һуралсалаймнай гуламтын дэргэдэ хоол ба­рихашье газар байхагүй. Яһала холо оршодог мага­зин ошожо, хилээмэ абажа эдихэш. Заримдаа үдэшэ болотор юушье эдингүй ябаад, гэртээ ерээд унаша­даг һэм. Хооһоор ябаһанһаа боложо, бага шэгнүүртэй һэм. Хэдэн дахин сэрэгэй албанда намайе татаха аад, үлөөгшэ бэлэй. Хэды тиигэ­бэшье үһэ абалгаар элдэбын урилдаануудта хабаадажа, эрхимүүдэй тоодо орог­шо һэм. Училищияа алтан медальтайгаар дүүргээб. Ерээдүйнгөө түлөө тэмсэхэ хэрэгтэй гэһэн командирай үгэнүүд лэ һанагдаа, - гэжэ оюутан хаһаяа һанан, Сергей Зверев хөөрэнэ.

Тиигэжэ тэрэ үдэр бүри түбэйнгөө салоной хажуугаар эрьелдэдэг болоо. Тэндэхи ноёд һайд Серёжые тосхоной нүгөө захада оршодог салон­до хүдэлхыень дурадхаа.

- Ямар холо юм - тэндэнь муухай хаш гэжэ һанаһаар, шэнэ газартаа ошооб. Дааг- шань Римма Михайловна намайе тон хүндэтэйгөөр уг­тан абаа. Томо хүхэ нюдэтэй, хара үһэтэй һайхан эхэнэр намда дүтэлөөд, ямар һайн бэ, бидэ таанадые үнинэй маанадта хүдэлхэеэ ерэхэ бэзэ гэжэ найдан байгаабди. Гэртээ байһандал орогты гэжэ хэлэхэдэнь, зосоомни һайн боложо, наран гарашоо һэн. Тиихэдэ Римма Михай­ловнагай намайе тоонгүй, нюдэнэй үзүүрээр хара­балнь, мүнөө иимэ мэдээ­жэ хүн болохогүй һэм гээд һанагдана, - гэжэ Сергей Зверев һанамжална.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Сергей Зверевэй дурадхаһан гэрэл зураг