Ниигэм 4 mar 2021 439

​Залуушуул гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэнэ

© фото: egov-buryatia.ru/minsport

Үсэгэлдэр Улаан-Үдэ хотодо 122 бүлэнүүдтэ шэнэ гэр абаха үнэмшэлгэнүүд барюулагдаба. Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов, Арадай Хуралай депутадууд энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хабаадалсаа.

Эмшэ, багша мэргэжэлтэй, соёлой, спортын, промышленностиин, банкын һалбаринуудта хүдэлдэг залуушуул үнэмшэлгэнүүдые абажа, өөһэдын зохид, бүхы эрилтэнүүдтэ таарама гэртэй болохонь. Эдэнэй тоодо олон хүүгэдтэй бүлэнүүд ороһониинь һайшаалтай.

Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдэй тоогоор Буряад Орон Алас Дурнын тойрогто түрүүшүүлэй тоодо гаранхай», - гээд Вячеслав Цыбикжапов тэмдэглэнэ.

Һүүлэй табан жэлэй туршада 590 залуу бүлэнүүд гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэдэ хүртэнхэй. Ород Уласай, Буряадай болон аймагуудай жасануудһаа хамтадаа 340 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн энэ хэрэгтэ дамжуулагдаһан байна. Байгша ондо энэ хэрэгтэ Россиин һанһаа 79 сая түхэриг, уласай болон нютагуудай бюджетһээ 40 сая түхэриг шэглүүлэгдээ.

Фото: egov-buryatia.ru/minsport