Ниигэм 4 mar 2021 311

Харгын дүримүүд хазагайруулагдана

Һүүлэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо харгын гэнэ усалнууд боложо, хэдэн хүн ехээр гэмтэжэ наһа бараа. Иимэ аймшагтай байдал хүн зоной харгын дүримүүдые сахингүй байһанһаа дулдыдана гэжэ тэмдэглэлтэй. Һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулагдабашье, зон хойшо хэрэгээр бэедээ хандажа, аюул ушарна.
Бэшүүрэй аймагта харгын аюулгүй байдал сахидаг албанай мэргэжэлтэд шалгалта эмхидхэбэ. Тэрэнэй үедэ хэдэн дутуу дунданууд элирүүлэгдэжэ, харюусалгада мэргэжэлтэд хабадуулагдаа. Эрилтэнүүдэй ёһоор Бэшүүр  тосхондо харгын олон тэмдэгүүд табигдаха байһанаа, энэнь гүйсэд дүүргэгдээгүй. Харгы зайгаад болон харгынуудай уулзуур дээрэ аюулта байдалһаа жолоошодые, ябагар ябаһан юрын зониие һэргылхэ тэмдэгүүд саг соогоо тогтоогдоогүй байба. Хамтадаа 25 тэмдэг хэрэгтэй гэжэ элирүүлэгдээд, энэ дутуу дунданууд тогтоогдоһон болзортоо усадхагдаба.

Фото: pixabay.com