Ниигэм 6 mar 2021 328

​Буряадай һурагшад наһанайнгаа хэрэг яагаад шэлэнэб?

© фото: pixabay.com

Үнгэрһэн долоон хоногто хүбүүнэймни классай вайберай бүлэгтэ багшань намайе һонирхуулһан бэшэг эльгээһэн байна. Һуралсалай ямар предмедээр гүрэнэй шалгалта тушааха тухай мэдүүлгэ үгэлгэ дүүрэхэнь гэжэ 9-дэхи ангиин үхибүүдэй түрэлхидтэ һануулна. Иигээд лэ ерээдүйнгөө мэргэжэл залуушуулнай шэлэжэ эхилбэ гү гэһэн һанамжа зосоомни оробо. Юуб гэхэдэ, ямар предмедүүдые ГИА болон ЕГЭ шалгалтануудай үедэ тушаанаш, тэрэл шэглэлээр дээдэ һургуули удаань шэлэхэ болоно ха юмши.

Үнинэй дээдэ һургуули дүүргэһэн мэргэжэлтэдтэ, мүнөө үедэ һуража ябаһан хүбүүд, басагадта яагаад тэдэ һуралсалайнгаа гуламта шэлээб гэжэ һонирхобоб.

Раджана Шалтыкова, БГУ-гай оюутан:

- Үетэн нүхэдэйнгөө ондоо хото город ошожо, һуралсалаа үргэлжэлүүлхэмнай гэхэдэнь, бишье баһа һанаатай байгааб. Теэд гэр байрын байдалһаа боложо, түрэл Улаан-Үдэдөө үлөөб. Ямар мэргэжэл шэлэхэбиб гэжэ нэн түрүүн түрэлхидтэеэ хөөрэлдөөб. “Найруулга, диктант ородоор бэшэхэдээ бэрхэ ха юмши. Багша гү, али сурбалжалагшын мэргэжэл шэлыш”, - гэжэ эжымни дурадхаһан байна. Иигэжэ Буряадай дээдэ һургуулида сурбалжалагша болохоёо һуража ябанаб даа. Гурбан жэлэй хугасаада сайт дээрэ, уласай сониндо практика гаража үрдеэб. Яһала һайн һуража ябанаб.

Виктор Анчиков, Хяагта хотын 1-дэхи һургуулиин захирал:

- Түрэлхидни хүдөө ажахын һалбариин юрын ажалшад байгаа. Абамни зоотехнигээр ажалладаг һэн. Эжымни – складые даагшаар хүдэлөө. Хяагта хотын интернат- һургуулида һурахадаа, тоо бодолгодо дурлааб. Манай классай хүтэлбэрилэгшэ Галина Гомбоевна Бадмажапова математика заадаг байгаа. Аймагай һургуулинуудай дунда урилдаануудта дуратайгаар хабаададаг һэм. Уласай хэмжээндэ юундэб даа хабаадаагүйб.

Дуратай багшынгаа мүрөөр тоо бодолгын багша болохо гэһэн шиидхэбэри абааб. Һургуулияа дүүргэмсээрээ, гансаараа Улаан- Үдэ ерэжэ, өөрынгөө хүсөөр шалгалтануудые тушаажа, Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида орооб.

Һүүлэй үедэ хараад үзэхэдэ, багшын мэргэжэл шэлэһэн залуушуулай тоо үсөөрөө. Юрист, экономист гээд лэ гүйлдэнэ. Манай Хяагтын үхибүүдые тамуужанай ажал, сэрэгэй албан һонирхуулна.

Туяна Чагдурова, Эрхүүгэй медицинскэ дээдэ һургуулиин 4-дэхи курсын оюутан:

- Ерээдүйдэ врач мэргэжэлдэ һураха тухай шиидхэбэри үшөө 8-дахи ангида һуража ябаад абаа һэм. Тиихэдэ хими ба биологёор шалгалта тушаахаяа мэдүүлээб. Түрэл гаралаймни зүбшэлнүүд баһа нүлөөлөө. Юуб гэхэдэ, багаһаа хойшо доктор боложо, эмнэлгэ хэжэ наададаг байһыем бэе дээрээшье үзэһэн байха (энеэбхилнэ).

Гэхэтэй хамта, манай классай хүтэлбэрилэгшэ бага ангида ерээдүйнгөө мэргэжэл тухай бэшэһэн һанамжануудыемни хаянгүй, орхёод байгаа. Тэндэ баһа врач болохоб гэжэ бэшэһэн байшооб.

Һургуулияа алтан медальтайгаар дүүргэжэ, Эрхүүгэй медицинскэ дээдэ һургуулида орооб. Һуралсалайнгаа ехэнхи харгы гаталһанай удаа зүб лэ харгы шэлээб гэжэ ябанаб.

Раджана Сандакова, БГУ-гай Зүүн зүгэй институт дүүргэгшэ:

- Хитад хэлэнэй багша мэргэжэлтэй болоһондоо ехэ омогорходогби. Нэгэдэхеэр, гэр бүлэдөө багша мэргэжэлтэнэй дүрбэдэхи үе боложо, заншалаа үргэлжэлүүлжэ ябаһандаа баяртайб. Хоёрдохёор, хитад хэлэндэ, соёлдо үнинэй дуратайб. Минии хобби мэргэжэлни боложо үгөө гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Туяна Аюшеева, Хяагтын медицинскэ колледжын оюутан:

- Гэртэхимни намайе ходо доро зүрхэтэй гэжэ хэлэдэг. Мүн багаһаа хойшо ан амитадые аргалха гэжэ оролдодог һэм. Тиимэһээ нэн түрүүн ветеринар болохо гэжэ шиидээб. Теэд гэрһээ холо ошохоёо һанаагүйб. Субилагшын мэргэжэл шэлэжэ, Хяагтадаа һуранаб. Эжы абамни минии түлөө һанаа амар һууна ёһотой.

Елена Мохосова, Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай дуушан:

- Ухаа ороһон сагһаа дуулажал ябагшаб. Манай эжы эдеэ хоолоо бэлдэхэ хоорондоо ходо дууладаг һэн. Бүри багахан ябаад, эжынгээ хонгёо һайхан хоолой шагнаад, дуунуудайнь бүхы үгэнүүдые сээжэлдэжэрхидэг һэм. Мүн эгэшэнэрэйнгээ тайзан дээрэ гаража дуулахадань, баһа үгэнүүдыень дабтажа байхаш.

Һургуулиин ябахадаа, уран һайханай бүхы хэмжээ ябуулгануудта хабаадажа, дууладаг, хатардаг, шогшье зугаалдаг байгааб. Үбһэ абалгын, таряа хуряалгын үеэр һургуулиин үхибүүд ажалшадай урда концерт табижа баярлуулдаг һэмди.

11-дэхи класс дүүргээд, Улаан- Үдэ ерэхэдээ, хаанашье орохоёо мэдэнгүй ябааб. Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой академидэ “арадай дуунай” таһагта орооб. Һүүлээрнь Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледждо орожо, оперын дуушан боложо гарааб.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com