Ниигэм 8 mar 2021 967

Алишье тээшээ адли үрдидэг - Ирина Валерьевна ТУМУРОВА

Олзын хэрэг эрхилэгшэ, бэрхэ эмшэн-косметолог, наһанай найдамтай нүхэр, энэрхы эжы, эхэ эсэгын найдал - үри басаган...

Энэ дэлхэй дээрэ бүхы юумэ тэнсүүлээд ябажа шададаг зон тон хоморой шэнги. Теэдшье бии! Тэдэнэй нэгэн – “Гармония” гэжэ гоо һайханай салоной эзэн Ирина Валерьевна ТУМУРОВА. Олзын хэрэг эрхилэгшэ, бэрхэ эмшэн-косметолог, наһанай найдамтай нүхэр, энэрхы эжы, эхэ эсэгын найдал - үри басаган... Эдэ олон уялгануудай али нэгыень үлүүдэ тоолон үргэнгүй – бултыень даагаад ябажа шадаха хэрэгтэй. Тиигэхын тулада хэды шэнээн тэсэбэри, хүсэ шадал, уян ухаан хэрэгтэй гээшэб? Эхэнэрнүүдэй уласхоорондын үдэрэй үмэнэ Ирина Валерьевнатай эгээл энээн тухай хөөрэлдэбэбди.

-Ирина Валерьевна, гадаада түхэлһөө олон юумэн дулдыдадаг. Танилсахадаа, хүн нэн түрүүн гадар талыемнайл харана ха юм... Гоо һайханай шэглэлээр хүдэлхэдэ, балайшье бэлэн бэшэ ёһотой. Яагаад энэ хэрэгээ эхилээ һэмта? Мүнөө гоо һайханай “Гармония” түб олондо мэдээжэ гээшэ.

- 21 жэлэй саана, 1999 ондо, Сергей Фридрихович нүхэртэеэ хамта «Гармония» гэжэ гоо һайханай салон нээгээ һэмди. Хоёр хүнэй багтаха бишыхан (12 кв. метр) кабинедтэй һэмди. Үсэгэлдэрэй оюутадта хаанаһаа үлүү мүнгэн байха һэм даа. Хоёр талаһаа эхэ эсэгэнэрнай туһалаал даа. Һуралсал гарахадамнай, мүнгөөр тэдхээ, үхибүүдыемнай харалсаа... Эрхүүгэй эмнэлгын дээдэ һургуули түгэсхөөд, Москвада һуралсал гараа һэмди. Эмшэн- косметолог гэжэ шэглэл шэлэжэ, мэргэжэлтэй болоод, тэрээгээрээл мүнөө болотор ябанабди. Олзын хэрэг эрхилээбди гээд, миин һуунагүйбди – өөһэдөө эмнэлгэеэ хэһээр, дүршэлөө дээшэлүүлһээрбди. Нүхэрэйм гарынь ехэ уран юм...

- Эхэ эсэгын буян ехэ. Эжы абатнай ямар мэргэжэлтэйб?

- Минии эжы мүнөө 83-тай. Абамнай хада гэртээ харинхай. Буряадай Хүдөө ажахын академидэ наһаараа багшалһан. Ородой Холбоото Уласай габьяата агроном гэжэ нэрэ зэргэтэй һэн. Хоюулаа Эрхүүһээ гарбалтайнууд юм. Нүхэрэймни эсэгэ баһал Эрхүүһээ гарбалтай – Усть-Ордын Боохоной аймагай. Эхэнь – Мухар-Шэбэрэй.

- Та хаана өөдөө болоо?

- Улаан-Үдын ПВЗ-гэй басагамби. Эмнэлгын колледж түгэсхөөд, Эрхүү ошожо, дээдэ һургуулида ороһомби. Сергей Фридрихович Северобайкальскда дунда һургуули түгэсхэһэн юм.

- Нүхэртэеэ хаана танилсаабта?

- Эрхүүгэй эмнэлгын ехэ һургуулиин хамтын байра соо танилсаад, айл болообди. Тиихэдэ би 4-дэхи курсын оюутан ябааб. Апрель соо танилсаад, май һарада гэртэхинээрээ бэе бэеэ танилсуулаа һэмди. Ехэ түргэн хамтараабди (энеэнэ). Айл болоһоорнай, 27 жэл үнгэрөө. Гурбан үхибүүтэйбди. Багамнай 9-тэй.

- Үхибүүдтнай танай харгыгаар косметологууд болоно гү?

- Үгы. Орёоень ойлгоод, арсанал даа.

- Эмшэдэй ажалда алдуунууд байгаал юм ааб даа...

- Зоноор хүдэлнэбди. Орёо ушарнууд ходо байха. Теэд яахаб... Миин мүнгэн унадаггүй. Дүршэлтэй болообди. Хуулитаар ажалаа ябуулнабди - лицензитэйбди. 3 филиалтайбди, 50 гаран ажалшадтайбди. Бэрхэ мэргэжэлтэдээ сэгнэнэбди. Нээгдэһэн сагһаамнай бидэнтэй хүдэлэгшэд бии. Һайн коллектив тогтонижоо – хүтэлбэрилхы бүлэг зон бии.

- Ямар эхэнэрнүүд танда хандадаг бэ?

- Гансашье эхэнэрнүүд бэшэ, эрэшүүлшье олоор хандадаг. Ямаршье яһанай, ямаршье наһанай байг – манда илгаагүй. Хүниие илгадаггүйбди. Хүнэй хармаан шагаадаггүйбди. Хэндэшье баяртайбди. Наһатай эжынэр өөһэдөө ерээд, удаань аша зээнэрээ хүтэлжэ асарха гэжэ байдаг. Гэр бүлөөрөө бидэндэ ерэдэг. Тиихэдэнь бидэ бүри дуратай байдагбди.

- Та өөһэдөө яагаад алишье тээшээ үрдинэ – ажалаашье хэнэт, гэр байраяашье алданагүйт, үхибүүдээ, нүхэрөө анхаралгүй үлөөнэгүйт... Үшөө тиихэдэ хододоо ялагар талагар, мэлигэр ябанат. Өөртөө анхаралаа табинат.

- Эхин дээрээ ажалдаа анхарални бүри ехэ һааб даа. Ехэ үхибүүдни эхэеэ багаар харадаг байгаа гэхэдэ болоно. Мүнөө ажал болон хубиингаа байдал амяарлаад ябадаг болонхойб... Арга боломжомнайшье дээшэлээ аабза. Шадалтайшье болообди. Нүхэргүй һаа, би яагаад бүхы юумэ даагаад ябаха һэмбиб даа. Сергей Фридриховичтэеэ хамта бүхы шиидхэбэринүүдые абанабди. Минии ба шинии ажал гэжэ илгангүй, хуу хээд лэ ябадагбди. Эхэнэрэй ажал гээд, нүхэрни хэнгүй һуудаггүй. Амтатайгаар эдеэ хоол шанажархиха даа. Намайгаа хайрладаг лэ даа. Бишье нүхэрөө дүмэхэ, туһалха гэжэ оролдоноб. Гэр бүлэ – тулгамнай ха юм. 

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА хөөрэлдэбэ​