Ниигэм 8 mar 2021 455

Найдамтай, нангин эхэнэрнүүд

Эхэнэрнүүдэй уласхоорондын үдэртэ дашарамдуулагдан олон хэмжээнүүд Буряадта үнгэрнэ.

Мухар-Шэбэрэй аймагта үндэр хэмжээндэ элүүрые хамгаалгын һалбарида хүдэлдэг эхэнэрнүүдэй форум эмхидхэгдээ.
Хорото ханяадантай жэлһээ үлүү тэмсэжэ байһан мэргэжэлтэдые аймагай гулваа Владимир Молчанов амаршалжа, нэн түрүүн энхэ элүүрые, амгаланиие хүсөө. 

Манай аймагта коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэһэн зоной тоо үсөөржэ, байдал нэгэ тогтонижороо. Булта харюусалгатай ажалдаа бүри эршэтэйгээр, эбтэйгээр хүдэлжэ, олон бэрхэшээл дабагдана», - гэжэ онсолоо.

Мухар-Шэбэрэй түбэй больницын ахамад врач Татьяна Эрдынеева хамта хүдэлдэг мэргэжэлтэдээ амаршалжа:

Нэн түрүүн бэеэ гамнаха хэрэгтэй. Гадна һэргылэмжын дүримүүдые сахиха шухала. Бузар үбшэндэ дайрагдажа, сагһаа урид хүнэй нүгшэхэнь харамтай байна. Бэе бэеэ ойлгожо, дэмжэжэ хүдэлхэдэ урматай. Аймагай ажаһуугшадай, захиргаанай зүгһөө яһала ехэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Һайндаа», - гэжэ хэлээ.

Аймагай эгээл бэрхэ, эрхим эмшэд, тус һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэд, ажалшад Буряад Уласай Толгойлогшын, Арадай Хуралай зүгһөө үндэр шагналнуудта хүртөө. Ород Уласай Федерациин Соведэй сенатор Александр Варфоломеевай зүгһөө баярай үгэнүүд дамжуулагдаа. 
Тус форум гоё концерт наадаар түгэсэжэ, энэ үдэрэй туршада эмшэд зүрхэ сэдьхэлээрээ баясаа.

Фото: pixabay.com