Ниигэм 9 mar 2021 230

Загарайн аймагта шэнэ һургуули баригдаа

Зургаан ехэ блогһоо бүридэһэн байшан һурагшадые угтан абахаяа бэлэн болоо.
А блок соо эхин классуудай - 8, наадалгын - 2, багшанарай нэгэ таһаг бэлдэгдээ. Нэгэдэхи дабхарта 228 һууритай хоол бариха газар, хоёрдохи дабхарта технологиин кабинет, концертын танхим ехэ зохидоор түхеэрэгдээ.  Һуралсалай, санитарна хиналтын бүхы эрилтэнүүдтэ тааруулагдаһан кабинедүүд, номой сан, мэдээсэлэй түб, спортын танхим, амаралгын газарнууд бэлдэгдэнхэй. Эдэ бүхы таһагууд зургаан блогто хубаагжада, ехэхэн талмайдуудые эзэлнэ.

Шэнэ һургуулида орожо, һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ һурагшад эрхимээр номоо шудалха, багшанар амжалтатай ажаллаха бэзэ гээд найдагдана.

Фото: egov-buryatia.ru