Ниигэм 9 mar 2021 339

«Шубуудые эдеэлүүлэе»

Ахын аймагай ойн ажахын мэргэжэлтэд дунда һургуулиин һурагшадтай уулзажа, шубуудые эдеэлүүлхэ хэрэгтэ хабаадуулба.

Үбэлэй, һалхитай хабарай сагта шубууд эдихэ хоолоо оложо ядадаг. Тиин эдэнэрые эдеэлүүлхэ хэрэгтэй гээд ойн харуулшад тэмдэглэжэ, Сорогой дунда һургуулиин һурагшадта хандажа, хамтадаа хэрэгсэл түхеэржэ, тэндэнь хилээмэ, орооһо, уһа хэнэ.

Технологиин хэшээлдэ үхибүүд ехэ зохидоор кормушкануудые хэжэ, һургуулиин хажууда үлгэжэ, хэшээлһээнь сүлөөтэй сагтаа ерэжэ, элдэб хоол хэнэ.  

Жэл бүхэндэ Ахын аймагай дунда һургуулинуудай һурагшад «Шубуудые эдеэлүүлэе» гэһэн хэмжээндэ хабаадаг юм. Иигэжэ үхибүүд багаһаань ан амитадые хайрлажа, хамгаалжа, оршон тойронхи байгаалияа гамнажа һурадаг», - гээд Ахын ойн харуулай мэргэжэлтэн Светлана Гомбоева хэлэнэ

Фото: egov-buryatia.ru/ralh