Ниигэм 10 mar 2021 449

«Эрхим һурагша» харалган Буряад Уласта эхилбэ


Жэл бүхэндэ эрхим һурагшадые элирүүлжэ, саашань дэмжэхэ зорилготойгоор энэ харалган эмхидхэгдэдэг гээшэ. Эндэ дунда һургуулиин 9-11-дэхи ангиин һурагшад хабаадаха эрхэтэй.
Мартын 9-һөө 16 болотор һургуулинуудта шэлэн абалгын шата болохо. Саашадаа, мартын 22-һоо апрелиин 2 болотор аймагуудай шата эмхидхэгдэхэ болзортой. Харин Буряад Уласай харалганда хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд апрелиин 3 болотор абтаха. Түгэсхэлэй шада апрелиин 5-6-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэхэ. Һүүлшын шатада харагшад оруулагдахагүй болон дэмжэлгын бүлгэм байхагүй гээд мэдээсэгдэнэ.  Харалган тухай тодорхой мэдээсэл Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайт дээрэ томилогдонхой.

Фото: egov-buryatia.ru