Ниигэм 10 mar 2021 531

​Буряадай ажаһуугшад «Бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктант» бэшэлгэндэ уригдана

Байгша оной мартын 13-да «Бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктант» гэһэн болбосоролой хэмжээ ябуулга 13-дахияа эмхидхэгдэхэ. Түрэл хэлэеэ сахин хамгаалха асуудалнуудта һанаата болодог, буряад хэлээрээ хэблэгдэһэн зохёолнуудые анхаржа байдаг хүнүүд энэ хэмжээндэ оролсохо гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев тэмдэглэбэ.

Бүгэдэ буряадай диктант Агын Буряадай тойрогой захиргаан, Арадай ажахын болон гүрэнэй албанай Ородой академиин Шэтын филиал эмхидхэнэ. Буряад Уласай Болбосоролой яаманай дэргэдэхи Буряад хэлэ хүгжөөлгын уласай түб тус хэмжээ ябуулга улас дотор залан хүтэлбэрилхэ. Усть-Ордын тойрогой захиргаан нютагтаа ажал эмхидхэхэ. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта болон хари гүрэнүүдтэ нютаг зоной эблэлнүүд хэмжээ ябуулга хүтэлбэрилхэ юм.

«А» үзэг эрдэмэй дээжэ!» гэһэн уряатай Бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктант бэшэлгэдэ Үбэр Байгалай хизаарай, Усть-Ордын Буряадай тойрогой, Буряад Уласай, Москва, Санкт-Петербург, Красноярк, Новосибирск, Казань, Владивосток, Магадан, Саха (Яхад) Уласта, Ямало-Ненецкэ автономно тойрогто, Хабаровск, Эрхүү болон Ородой бусад хотонуудта ажаһуугшад оролсохо. Тиихэдэ Америкэ, Франци, Англи, Израиль, Испани, Малайзи, Латви болон Монгол гүрэнүүдтэ ажаһуудаг зон хабаадаха.

«Намда энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалга хадаа нүхэдөөрөө, тоонто нютагтаяа уулзалга мэтэ. Түрэл хэлэеэ хэр зэргэ мэдэхэбиб гэжэ шалгангаа, онлайн аргаар диктант бэшэхэб», - гэжэ Америкын Холбоото Штадуудай Сан-Франциско хотоһоо Марина Цыбенова дуулгаба.

Бүгэдэ буряадай диктант бэшэлгэдэ 2014 онһоо хойшо хабааданаб гэжэ Агын Цыржин Жалсандоржиева хэлэнэ.

«Бэшэгэй хэлэнэй эрдэм мэдэсэеэ шалгажа, тэрэ дороо түрэл хэлэнэйнгээ баялиг ойлгон мэдэрхэ арга олгогдоно», - гэжэ тэрэ тодорхойлно.

Агын Буряадай тойрогой ажаһуугшад 62 талмайда түрэл хэлээрээ диктант бэшэхэ. Хэмжээ ябуулга һургуулинууд, номой сангуудта болон ниигэмэй һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ Агын институдта эмхидхэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада хабаадалсаха гэбэл, 89141323607 утаһаар Ханда Батомункуевна Загдаеватай холбоо барижа болоно.

Буряад хэлэ шудалдаг Буряадай бүхы 102 һургуулида, аймагуудай номой сангуудта хэмжээ ябуулга үнгэрхэ. Улаан-Үдэдэ Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида, Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой ехэ һургуулида эмхидхэгдэхэ. Ерэжэ диктант бэшэхэ дуратай һаа, Буряад Уласай Болбосоролой яаманай дэргэдэхи Буряад хэлэ хүгжөөлгын уласай түбэй хүтэлбэрилэгшэ Баяр Дашеевич Балдановта 8(3012)44-26- 44 гэһэн утаһаар хандажа болоно.

Усть-Ордын Буряадай тойрогто 33 талмайда хүнүүд диктант бэшэхэ юм. Диктант бэшэхэ дуратайшуул 8 (395- 41)3-10-19, 89501091737 гэһэн утаһаар Саржина Владимировна Матаповада хандаха аргатай.

«Бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктантда» наһанай, яһанай, ажаһуудаг газарай талаар ямаршье хизаарлалтагүйгөөр, буряад хэлэтэй зон хабаадаха аргатай.

Ханда Батомункуевна Загдаевада 89141323607 утаһаар хандажа, хэмжээ ябуулгада холоһоо хабаадаха тухай мэдээсэл абахаар.