Ниигэм 12 mar 2021 336

Һэргылэмжын хүдэлмэри шангадхагдана

Улаан-Үдэ хотодо санитарна хиналтын дүримүүдые хэр сахижа байһаниие шалгадаг бүлгэмүүдэй тоо олон болгогдобо. Энээн тухай хотын мэр Игорь Шутенков шиидхэбэри абажа, зоной олоор суглардаг газарнуудай шалгалта шангадхагдахань.

Хотын гурбан районуудта үдэр бүхэндэ арбан нэгэн бүлгэм шалгалтада гаража эхилээ. Ехэнхи ушарта нюураа боолтонуудаар хаангүй ябаха хүнүүд олоор элирүүлэгдэнэ. Худалдаа наймаанай, халуун хоолоор зониие хангалгын эмхинүүдтэ хүдэлмэрилэгшэдэй бэеын халууниие хэмжэжэ, тэрэнээ дансалха дүрим сахигданагүй, саг болоод лэ таһалганууд угаагданагүй.
Иимэ шалгалтанууд 2020 оной апрелиин 10-һаа Буряад Уласай ниислэл хотодо эхилһэн байна. Бүхыдөө 28632 эмхи зургаанууд, 43486 эрхэтэд шалгагдаа. Санитарна хиналтын, һэргылэмжын дүримүүдые хазагайруулһан 1440 ушар бүридхэгдэжэ, 790 дансанууд юрын зондо, юридическэ нюурнуудта 101 дансанууд табигдаа. Февралиин 24-һөө мартын 10 болотор 602 шалгалта эмхидхэгдэжэ, 54 административна хэрэг эрхилэгдээ.

Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ