Ниигэм 16 mar 2021 195

Нарайлалгын түбэй баяртай баримтанууд

Буряад Уласай нарайлуулгын түбэй эмшэдэй дуулгаһаар мартын 8-һаа 14 болотор тэндэ 108 үхибүүд түрөө. 57 басагад, 51 хүбүүд гараа. Тэдэнэй тоодо эхир хоёр хүүгэд.  
Тиин март һарын түрүүшын долоон хоногой туршада 67 хүбүүд, 58 басагад перинатальна түбтэ түрэһэн байна.

Фото: pixabay.com