Ниигэм 16 mar 2021 418

​Буряад Уласай ойн эдир харуулшад можо хоорондын фестивальда эрхимлээ

© фото: РАЛХ

Тюмень хотодо «Живая планета» гэһэн экологическа программануудай хүгжэлтын түбэй онлайн-талмайда можо хоорондын онлайн-фестиваль үнгэрөө. Гүрэнэй экологическа 35 нэгэдэлэй дунда Буряадай түлөөлэгшэд Эрхүү можын командатай түрүү һуури эзэлээ.

Түрүүшын үдэр һургуулинуудай ойн ажахынуудай хүтэлбэрилэгшэд хэжэ байһан ажалтаяа танилсуулжа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Хоёрдохи үдэртэ Буряадай ойн харуулшад Улаан номдо оруулагдаһан шэлбүүһэтэ болон набшаһата модонуудые ургуулха талаар түсэл дурадхаа. Тиихэдэ шубууд болон ургамалнуудые шэнжэлхэ талаар байгуулһан экологическа зам тухай үхибүүд хөөрэжэ үгөө.

«Модонууд болон бургааһануудые ургуулха гэжэ үхибүүдээр бодолдо абтажа, түсэл байгуулаабди. Мүнөө хабар Кабанскын ойн ажахытай хамта һургуулиин дэбисхэртэ теплицэ байгуулжа, сагдуул модонуудые ургуулхабди. Тэдэнэйнгээ томохон болоходо, Кабанск нютагтаа тарихабди», - гэжэ «Зелёный патруль» гэһэн һургуулиин ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэ Оксана Иванова хэлэбэ.

Хэмжээ ябуулгада оролсохо болоходоо, бага айгаабди, тиигээшье һаа, түсэлтэеэ танилсуулжа шадаабди, мүрысөөн ехэтэ һайшаагдаа гэжэ ойн эдир харуулшад хэлэһэн байна.

 

 

Фото: РАЛХ