Ниигэм 16 mar 2021 481

​Буряадай Хурамхаанай аймагай «BARGU» команда роботехникээр Үндэһэтэнэй фестивальда хабаадаха

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй «RoboLab» нэгэдэлэй «BARGU» команда роботехникээр «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2.0» гэһэн үндэһэтэнэй фестивалиин түгэсхэлэй шатада оробо. Тус хэмжээ ябуулга мартын 10-12-ой үдэрнүүдтэ Нижний Новгород хотын хүүгэдэй «Кванториум» болон И.П. Кулибинай нэрэмжэтэ ДНК-да үнгэрөө.

Робототехникээр Үндэһэтэнэй чемпионат хадаа 2020-2021 онуудай Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай чемпионадай түгэсхэлэй шата болон хари гүрэнүүдэй командануудай нээмэл мүрысөөн болоно. Энэ мүрысөөндэ илагшад Америкэ, Европо болон Азиин гүрэнүүдэй уласхоорондын чемпионадуудта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ юм.

Баир Ачитуевай хүмүүжэмэлнүүд Ачитуев Эрдэм, Дондупов Радна, Раднаев Доржибал, Эрдыниев Эрдэм гэгшэд үндэр амжалта туйлаба. «RoboLab» нэгэдэлэй гэшүүд энэ мүрысөөндэ холоһоо хабаадаһан байна. Апрелиин 23-25-ай үдэрнүүдтэ «BARGU» команда Нижний Новгородто түгэсхэлэй шатада хабаадаха юм.

Буряад Уласта бэелүүлэгдэжэ байһан «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Үхибүүн бүхэнэй амжалта» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжэндэ оньһон хэрэгсэлнүүд абтажа, үхибүүд үндэр хэмжээнэй мүрысөөндэ оролсоо гээд хэлэлтэй.  

 

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7