Ниигэм 16 mar 2021 442

​Замбуулинай түүхэ Байгалда шэнжэлэгдэхэ

© фото: INR.RU

Байгал далайн гүнзэгыдэ Baikal-GVD гэһэн нейтриннэ телескоп табигдаба. Тэрэнэй ашаар эрдэмтэд замбуулинай нюусануудые таажа, тэрэнэй байгуулга улам шэнжэлхэ юм. Ородой болон хари гүрэнүүдэй эрдэмтэдэй суг хамта энэ ажал хэнэ.  Байгалай мүльһэн Baikal-GVD гэһэнн оньһон түхеэрэлгээр шудалагдаха.

Телескоп 2015 ондо Байгалые тойроһон түмэр харгын 106-дахи модондо Ородой эрдэмэй академиин ядерна шэнжэлгэнүүдэй институдай эрдэмтэдэй хүтэлбэри доро баригдажа эхилээ. Тиихэдэ Ородой эрдэмэй бусад түбүүдэй болон Чехи, Словаки болон Польшын эрдэмтэд энэ түсэлдэ хабаадалсаа. Тэрэнэй барилгада 2,5миллиардһаа дээшэ түхэриг гаргашалагдаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай эрдэмэй болон дээдэ болбосоролой сайд Валерий Фальковой хэлэһээр, телескоп эрдэмэй олон асуудал шиидхэлгэдэ туһатай.  

- Замбуулин яажа байгуулагданхайб, замбуулинай түүхэ, бии болоһон тухай ойлгожо абахабди, - гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Фото: INR.RU