Ниигэм 18 mar 2021 328

​Буряадай Ивалгын дасанда «Ганжуур хурал» хурагдаха

© фото: Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Ивалгын дасанда мартын 21, 22, 23-ай үдэрнүүдтэ «Ганжуур хурал» хурагдаха.

Ганжуур хурал хадаа буддын шажанай найман ехэ һайндэрнүүдэй нэгэн болодог. Гурбан үдэрэй туршада ламанар «Ганжуур» хуралай 108 боти уншадаг. Буддын шажанай энэ суглуулбарида теологи, философи, түүхэ, логико, эмнэлгэ болон хэлэ шудалалгын һалбаринуудта Будда бурханай шабинартаа хандаһан һургаал, заабаринууд оруулагданхай.

Һайндэрэй түрүүшын үдэр, мартын 21-дэ, үглөөнэй 9 сагһаа 12 болотор, удаань 14 сагһаа 17 болотор Ивалгын дасанай ламанар «Ганжуур хурал» хуража эхилхэ. Һайндэрэй хоёрдохи үдэр шухала гэжэ тоологдодог юм. Мартын 22-то дээрэ хэлэгдэһэн сагтаа уншалга үргэлжэлхэ. Гурбадахи үдэртэ, мартын 23-да, үглөөнэй 9 сагһаа 12 болотор ламанар уншалгаяа дүүргэжэ, һүзэгшэд Ганжуурай ботинуудые барижа, гороо хэхэ.⠀

Фото: Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан