Ниигэм 19 mar 2021 849

​Улаан-Үдэһөө Хэжэнгын аймаг хүрэтэр харгы заһагдаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай ажаһуугшад Загарайн аймагай Ташаланһаа Хэжэнгэ хүрэтэр харгын заһабарилга хэзээ дүүрэхэб гэжэ һонирхоно.

- Мүнөө харгы аргагүй муу. Дулаан болоходо, харгын заһабарилга үргэлжэлхэ гэжэ найданабди, - гээд, Хэжэнгэ нютагай ажаһуугшад хандаба.

Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори гэһэн шэглэлэй харгын заһабарилга апрель һарада хэгдэжэ эхилхээр түсэблэгдэнхэй гэжэ Буряад Уласай транспортын яаманда харюусаба.

- Улаан-Үдэ, Загарайн, Хэжэнгын, Хориин аймагуудые холбоһон харгыда 135-дахиһаа 150-дахи модоной зай хүрэтэр заһабарилга - апрель һарада, ноябрь һарада ашаглалгада тушаагдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй, - гээд, уласай транспортын мэдээсэлэй яаманда тэмдэглэбэ.

Фото: pixabay.com