Ниигэм 19 mar 2021 593

​Буряадай бууза Ородой можо нютагуудай дэлгүүрнүүдтэ наймаалагдаха

© фото: egov-buryatia.ru

Буряадай бууза Краснооярска хизаарай болон Хакасиин дэлгүүрнүүдтэ наймаалагдажа эхилхэ. Энээн тухай мэдээсэл «Вкусы России» гэһэн мүрысөөнэй Instagram хуудаһанда толилогдонхой гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

- «Магнит» магазинуудта буряадай бууза наймаалагдаха. Үнгэрһэн жэлдэ магазинуудта наймаалагдаха брендын түлөө дуугаа үгөөт. Танай хүсэл бэелүүлэгдэбэ. Буряадай бууза буйлуулдаг эмхитэй видеоконференци январиин 20-до үнгэрөө. Түрүүн Красноярска хизаар болон Хакаси уласта бууза наймаалагдажа эхилхэ. Эндэ гансашье бууза бэшэ, харин үшөө Буряадта үйлэдбэрилэгдэдэг бусад эдеэ хоол, - гэжэ мэдээсэлдэ хэлэгдэнэ.

2020 оной һүүл багта Буряадай бууза «Вкусы России» гэһэн эдеэ хоолтой танилсуулһан мүрысөөндэ түрүүшын һуури эзэлээ һэн. 

Фото: egov-buryatia.ru