Ниигэм 22 mar 2021 382

Харгыда аюулгүй ябахын түлөө


2021 ондо Улаан –Үдэ хотодо фото болон видеобуулгабари хэдэг 9 камера табигдаха.
«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряад Уласта олон харгынууд заһагдана. Гадна харгыда аюулгүй байхын тула олон хэмжээнүүд ябуулагдана. 
Үнгэрһэн жэлэй туршада 130 модо харгынуудта заһабарилгын, һэльбэн шэнэлэлгын ажалнууд ябуулагдажа, хамтадаа 3,8 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэһэн байна. Харгын 2500 тэмдэгүүд шэнээр табигдаа, 83 мянган дүрбэлжэн метр тротуарнууд хэгдээ. Үшөө тиихэдэ автобусай 25 буудал шэнэлэгдээ, 23 светофор тогтоогдоо, харгы хүндэлэн 30 түхеэрэлгэ дэлгээгдэжэ, унаанууд тэрэниие аалиханаар ябажа гарадаг болонхой.
Регионой мэдэлдэ ородог Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори харгыда томо ашаанай унаануудай хүндые тодорхойлдог пункт табигдаа. Харгын дүримүүдые хазагайруулһан жолоошодые элирүүлхэ зорилготойгоор Улаан-Үдэдэ тусхайта 9 камера үлгэгдөө.
Байгша ондо үндэһэн түсэл саашадаа бэелүүлэгдэхэ. Жэлэй туршада 100 модонһоо үлүү харгынууд заһабарилагдаха. Буряад Улас дотор нэмэри 9 камера, 6 светофор табигдаха түсэбтэй. 

Зоной аюулта байдалда оронгүй, һайн шанартай, арюун харгынуудаар унаагаар, ябагаар ябахын тула хэдэн олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэнэ. Тиибэшье, ябаган зон, жолоошод алишье сагта һэргэг, болгоомжотой ябагты!» - гээд харгын аюулгүй байдал сахидаг сагдаанар дахин хандана.

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans