Ниигэм 22 mar 2021 175

Зоной амгалан байдал – хүн бүхэнэй гарта


Буряад Уласай Кабанскын аймагта коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан зоной тоо гэнтэ дээшэлжэ, һэргылэмжын хэмжээнүүд улам шангадхагдаба. Хорото үбшэнтэй тэмсэлгын талаар тусхай штаб ээлжээтэ зүблөө эмхидхэжэ, аймаг дотор олоной хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэхэ байһан бүхы хэмжээнүүдые болюулба.
Мартын 17-ай байдалаар аймаг дотор 147 хүн СОVID-19 үбшэндэ дайрагдажа, эмнэлгэ абана гээд, -  Кабанск-инфо мэдээсэнэ. Посольск тосхоной хүүгэдэй сэсэрлигэй 7 ажалшан коронавирустаа гэжэ элирүүлэгдээ. Сэсэрлигтэ ябадаг үхибүүд булта энхэ элүүр гэжэ тэмдэглэлтэй.
Сэлэнгын аймагта февраль һарын түгэсхэлдэ коронавирус үбшэн ехээр һүжэржэ, мүн лэ хиналтын шанга хэмжээнүүд абтанхай гэжэ һануулая.
Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, мартын 21-най байдалаар Буряад Уласта коронавируста дайрагдаһан 665 элирүүлэгдээ. Бүхыдөө 35485 хүн энэ үбшэндэ дайрагдаад байна. Тэдэнэй 33626-иинь эмнэлгэ абажа, һайн болоо. Мүнөө 606 хүн больницануудта эмнэлгэа  абажа байна. Реанимацида хамтадаа 70 үбшэнтэн оруулагданхай . 

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav