Ниигэм 22 mar 2021 1219

Буряад хэлэнэй хүгжэлтэ


Буряад Уласта  буряад хэлэ хүжөөлгын талаар харалган дүүрэжэ, дүнгүүдынь гаргагдаба. 
Хамтадаа 2 сая түхэриг 17 эмхинүүдтэ хубаагдажа үгтэхэнь. 
Хурамхаанай аймагай Улюнханай дунда һургуулиинхид телевидениин студи байгуулжа, буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэ түсэб зохёожо, 96000 түхэригтэ хүртэбэ. Хүүгэдэй «Дашенька» сэсэрлиг «Хүхюу фермэ» гэһэн наада зохёогоо, «Номина» сэсэрлиг «Минии Буряад» гэһэн мультфильмнуудай студи байгуулха хүсэлтэй. Буряад Уласай гүрэнэй архив хуушан монгол хэлэн дээрэһээ түүхэтэ баримтануудые буряадшалха талаар ехэ түсэб табяад байна. Буряадай багшанарай дээдэ һургуули буряад хэлэ сахиха, саашань улам һэргээхэ зорилготойгоор тусхайта номуудые, заабаринудые хэблэлдэ бэлдэхэ. Хүдөө ажахын академиин мэргэжэлтэд «Айрагай наада»  һэргээхэ талаар ажал ябуулха болоно.
 Энэ харалганда амжалта туйлаһан эмхинүүдэй дунда Буряад Уласай Хүүгэдэй номой сан, Хэжэнгын 1-дэхи лицей-интернат, «Байгал» театр, Ойн ажахын болон автотранспортын техникумууд, Яруунын номой сан, Түнхэнэй аймагай нютагаархидай эблэл, Севоробайкальск хотын «Баяр» түб, «Молодая гвардия» гэгшэд ороно. Эдэнэр жэлэй туршада түсэбүүдээ бэелүүлжэ, аша үрэтэйгөөр хүдэлхэ болоно. 

Фото: egov-buryatia.ru