Ниигэм 23 mar 2021 338

​Олон үхибүүдтэй түрэлхидэй амаралта тухай шэнэ дүримүүд хуулита хүсэндөө оробо

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта, тэрэ тоодо, Буряад Уласта олон үхибүүдтэй түрэлхидэй амаралта тухай шэнэ дүримүүд хуулита хүсэндөө оробо. Мүнөө тэдэнэр дуратай сагтаа амарха эрхэтэй болобо.

Тиигэжэ олон үхибүүдтэй бүлэнүүд ехэ үхибүүдэйнгээ хуулиин наһа хүрэтэр, багашуулайнгаа 14-тэй болотор хүнгэлэлтэтэй амаралта абаха аргатай. Энээн тухай хуули Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин мартын 9-дэ абаһан байна.

Энээнһээ урид гурбан болон тэрэнһээ олон үхибүүдтэй түрэлхид үхибүүнэйнгээ 12 наһа хүрөөдүйдэ дуратай сагтаа амаралта абаха эрхэтэй байгаа. Шэнэ дүримүүдэй ашаар, олон үхибүүдтэй түрэлхид амаралтада нэгэ доро гараха аргатай болобо.

Фото: pixabay.com