Ниигэм 23 mar 2021 218

Буряад Уласай Хэжэнгын аймагта «Сэсэглыш, минии Хэжэнгэ!» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэнэ

«Молодежь в село» гэһэн ТОС энэ акци эмхидхэнэ

2021 оной мартын 19-дэ Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай Хэжэнгэ һууринда «Сэсэглыш, минии Хэжэнгэ!» гэһэн акци эмхидхэгдэжэ эхилээ. Тус хэмжээ ябуулга «Молодежь в село» гэһэн ТОС үнгэргэнэ.

Акциин хэмжээндэ эмхи, зургаануудай дэбисхэртэ модо, бургааһан таригдана. Тиихэдэ хүн бүхэн өөрынгөө нэрэ таригдаһан модо, бургааһан, һөөгүүдтэ олгохо аргатай.

«Манай нютагай зон манай үүсхэл дэмжэжэ, «Сэсэглыш, минии Хэжэнгэ!» гэһэн хэмжээ ябуулгада оролсохо», - гэһэн ТОС-ой эдэбхитэд хэлэнэ.

 Гараһан асуудалнуудаар «Хэжэнгын сомоной» захиргаанда +7(30141)32-7-40,  +7914055308 гэһэн утаһануудаар хандажа болоно.

Фото: pixabay.com