Ниигэм 23 mar 2021 354

​Буряад Уласай Захааминай аймагта зайгуул нохойнуудые бариһаар

© фото: Закамна-инфо 24/7

Буряад Уласай Захааминай аймагта зольбо нохойнуудые бариха талаар 2021 оной февралиин 10-да олзын хэрэг эрхилэгшэ Жаргалма Цыренжаповатай хэлсээн баталагдаа һэн. Тиигэжэ 2021 оной мартын 19-эй мэдээсэлээр тус эмхи 12 нохой барижа, һэргылэмжын тарилга хэжэ, үрэһэгүй болгожо, биркатай болгожо һөөргэнь табиһан байна.

Мартын 19-дэ Захааминай аймагай диспетчерскэ албанда зайгуул нохойнуудай талаар ажаһуугшадһаа 4 мэдүүлгэ ороһон байна. Тэдэнэй гурбаниинь эзэтэй байжа, эзэдтэнь протокол абтаа. Нэгэ нохойнь зайгуул нохойнуудые баридаг эмхидэ дамжуулагдаа.

Хуулиин ёһоор, зайгуул нохойнуудые арбан үдэрэй туршада барижа, һэргылэмжын тарилга хэжэ, үрэһэгүй болгожо, биркатай болгожо һөөргэнь табигдадаг.

 

Источник: Закамна-инфо 24/7

Фото: Закамна-инфо 24/7