Ниигэм 24 mar 2021 548

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта газарай асуудал шиидхэгдэхэ

© фото: pixabay.com Хорин

Буряад Уласай Тарбагатай аймагай Кордон һууринай ажаһуугшад үбһэ сабшаха, малаа бэлшээхэ газаргүйбди гэжэ хандаһан байна.

- Энээнһээ урид Кордон нютагай шадархи газар үбһэ сабшаха, малаа бэлшээхэ гэжэ хубаарилагдажа, ажаһуугшадта үгтэхэ гэжэ хэлсэгдэһэн байгаа. Мүнөө эдэ газарнууд болон үмсын гэр бариха гэжэ хубаагдаһан газар Алас Дурнын гектарта оруулагданхай. Нютагнай газаргүй үлэшөө. 2020 оной май һарада комисси ерэжэ, ажаһуугшадай тала барин, асуудал шиидхэгдэхэ гэжэ үгэеэ үгэһэн аад, мүнөөшье болотор харюу үгы, - гэжэ Кордон нютагай ажаһуугшад голхорно.

Энэ асуудалаар Тарбагатай аймагай захиргаанда харюусаба.

- Ажаһуугшадтай уулзалга эмхидхэгдэхэ. Газарай болон зөөриин харилсаануудай талаар мэргэжэлтэдые урихабди. Асуудал шиидхэхэеэ оролдохобди, - гэжэ Тарбагатайн аймагай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Алексей Кушнарев хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газар энэ асуудал хинана гээд тэмдэглэлтэй.

Источник: Тарбагатай-инфо 24/7

Фото: pixabay.com Хорин