Ниигэм 27 mar 2021 398

Амаралтын үдэрнүүдтэ хүйтэрхэ


Мартын 27-до Буряад Улас дотор ехэ хүйтэн уларил тогтохо.
Энээн тухай уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэжэ, урда талын аймагуудаар саһан ехээр орохо, хүйтөөр һалхилха гэжэ тэмдэглэнэ. Зүүн хойто зүгһөө 15-20, урда нютагуудаар 24 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. 
Ехээр ороһон саһан зайн галай утаһан дээрэ хүрэжэ магад. Харгынууд халтирхай болохо. Хүүр саһан һалхинда сугларха. 
Харгыда ябаха жолоошод ехэ болгоомжотой байгты - гэжэ уларил шэнжэлэгшэд һэргылнэ.

Фото: pixabay.com