Ниигэм 26 mar 2021 288

​ «Бурятия» сонин 30 жэлэйнгээ ойн баяр угтана

1990-ээд онуудай хёмороото сагта «Бурятия» сонин байгуулагдаһан түүхэтэй. Шэнэ сониной байгуулгада Уласай министрнүүдэй зүблэлэй түрүүлэгшэ Владимир Бизьяевич Саганов горитой хубитаяа оруулһан юм.  

2000 ондо «Бурятия» сониной редакци «Буряад үнэн» сонинтой нэгэдүүлэгдэжэ, «Буряад үнэн» гэһэн Хэблэлэй байшан байгуулагдаа. Энээн тухай уласай юрэнхылэгшэ Леонид Потаповай тусхай захирамжа абтаһан юм. Тиигэжэ 21 жэлэй туршада хоёр сонинууд суг хэблэгдэнэ.

Мүнөө «Бурятия» сониндо дүй дүршэлтэй сэдхүүлшэд ажаллана. 2016 онһоо хойшо Баясхалан Дабаин Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан Буряадай эрэлхэг баатарнууд тухай «Герои без звёзд» гэһэн түсэлдөө хөөрэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудаар бүхы уласаар ябаһан Иван Подберёзкин «Трибуна депутата» гэһэн рубрикадаа ажаһуугшадай ажабайдалай үдэр бүриин асуудалнуудые шиидхэжэ, уласай хуулинуудай бэелүүлгын талаар һунгамалнуудтай хөөрэлдэдэг.  Эгээл залуу сурбалжалагша Антон Иршутов Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули дүүргэһэн юм. Байгша ондо тэрэ 2020 оной дүнгүүдээр «Вся Бурятия» гэһэн уласай мүрысөөндэ тэрэ түрүүлээ. Олон жэлэй туршада «Бурятия» сониндо «Спорт-Тамир» гэһэн хуудаһан мэдээжэ сэдхүүлшэн Борис Балданов бэлдэдэг.

Газетэ хэблэлдэ бэлдэхэ гээшэ хамтын ажал. «Бурятия» сониной байгуулагдаһан сагһаа шахуу шалгалтын бюрогой эрхилэгшээр Мария Шабанова, дизайнер-верстальщигуудаар Елена Дугарова, Людмила Жигжитова гэгшэд хүдэлдэг.

Суг хүдэлдэг нүхэдөө ойн баяраарнь амаршалжа, амжалтатай урагшаа дабшахыень хүсэнэбди.