Ниигэм 26 mar 2021 314

​Буряад Уласай Захааминай аймагта «Арьяа бренд» байгуулагдаба

© фото: Закамна-инфо 24/7

Буряадай Захааминай аймагай Санага нютагай олзын хэрэг эрхилэгшэ «Арьяа бренд» байгуулжа, хуша, нарһан, шэнэһэн модоор шкатулка болон “мүнхэ” литэ хэнэ. Һаяын сагта түлхюурнүүдээ хээд ябаха, ханада үлгэхэ литэ болон суранзан хэгдэхэ юм.

- Дурасхаалай бэлэгүүд шанар һайтай, жэнхэни сэбэр материалнуудһаа уран гараар хэгдэнэ. Үнгэрһэн жэлэй һүүл багта сувенир бүтээхэ хүнүүдтэй уулзажа, хэбүүдые бэлдэхэдэнь, туһа хүргөөбди. Соктоевой олзын хэрэг эрхилэгшэд ажал эрхилжэ, ажалайнь түрүүшын  дүнгүүд элирбэ, - гэжэ Захааминай аймагай эдэй засагай хүгжэлтын талаар хороондо хэлэбэ.

«Арьяа бренд» байгуулагшад энэ эхилһэн ажалыень ганса Захааминай аймагһаа гарбалтай зон дэмжэхэ бэшэ, хари бүхы Буряадай ажаһуугшад дэмжэхэ гэжэ этигэнэ.

- Мүнөө хүн бүхэн түрэл гаралдаа, дүтынгөө зондо хадата Захааминай туһатай, гоё һайхан дурасхаалай бэлэг барюулха аргатай болобо, - гэжэ уран дархан хэлэнэ.

 

 

Фото: Закамна-инфо 24/7