Ниигэм 26 mar 2021 432

​Санкт-Петербургын дасанай түрүүшын хурал

© фото: архив РГО

Санкт-Петербург хотодо буддын шажантайнай нэгэдэл XIX зуун жэлэй һүүл багта байгуулагдажа эхилһэн түүхэтэй.

1900 ондо Ород гүрэндэ XIII дугаар Далай-ламын түлөөлэгшэ Агван Доржиев Петербург хотодо дасан бариха зүбшөөл абаһан байна. 1909 онһоо 1915 он болотор дасанай барилга ябуулагдаа.

Баригдажа байһан дасанда түрүүшын хурал 1913 оной февралиин 21-дэ үнгэрөө. Энэ хурал Романовтанай династиин байгуулагдаһаар 300 жэлэй ойдо зорюулагдаһан байна.

Фото: архив РГО